Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Τρίτη, 20/12/2022

Γάζι: 20/12/2022
Αριθ . Πρωτ.: 18199
ΑΔΑ: Ψ9ΧΒΩΛΣ-ΠΙΧ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου

    Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58  του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις”, σύμφωνα με τις οποίες «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά την παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος διενεργείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για την

αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνον: α) σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, β) σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, γ) εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτής κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας.2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».

  1. Τις με αρ. Α1448/2-9-2022 (ΑΔΑ:ΡΞΛ746ΝΠΙΘ-Α9Κ), Α1982/16-10-2022 (ΑΔΑ:68ΥΥ46ΝΠΙΘ-ΧΒΞ) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, Κρουσώνα και Τυλίσου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 02, 10/03/2022 και 15/10/2022.
  2. Την αριθ. 284/20-12-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου (ΑΔΑ:63Ε1ΩΛΣ-8Α2) περί πρόσληψης οκτώ ατόμων ΙΔΟΧ προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (Πλημμύρες).
  3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ.16518/7-12-2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας .
  4. Τη με αρ. 419/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΔΩΛΣ-0ΒΘ) απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου περί ανανέωσης θητείας Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με θητεία από 05-04-2022 έως 04-04-2023.

 

Ανακοινώνει

Την άμεση πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, Κρουσώνα και Τυλίσου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) της 15ης Οκτωβρίου 2022, ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Διάρκεια σύμβασης Υπηρεσία Τοποθέτησης
101 ΔΕ Διοικητικού

 

1 Έως 8 μήνες Δ/νση Τοπικής Οικ/κης Αναπ.Περιβ/ντος και Πρασίνου-Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
102 ΔΕ 29 οδηγός 1 Έως 8 μήνες Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης-Τμήμα Αποκομιδής
103 ΥΕ Γενικών καθηκόντων

 

 

2 Έως 8 μήνες Δ/νση Τοπικής Οικ/κης Αναπ.Περιβ/ντος και Πρασίνου-Τμήμα Αστικού Πρασίνου
104 ΥΕ 16 εργατών Καθαριότητας 4 Έως 8 μήνες Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης-Τμήμα Αποκομιδής
ΣΥΝΟΛΟ                                      8

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα(τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα)
101 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτορνικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

 

 

 
103, 104 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα ( παρ.2 άρθρο 5 του Ν.2527/97),ΦΕΚ 206/Α΄/8-10-1997.

Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους μέλους της Ε.Ε.

– Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της

θέσης που επιλέγουν.

-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007

 

Β . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου

-Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών ανά κωδικό θέσης.

-Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Γ . ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου www.malevizi.gov.gr.

Δ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Μαλεβιζίου (Πλατεία Κατσαμάνη, Γάζι – Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 14.00 – τηλ. Επικοινωνίας 2813400687, 623 ή ηλεκτρονικά στο prs@malevizi.gr. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων :

  • Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την διαδρομή: www.gov.gr → ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ → ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ → ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ → ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ → ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET → ΣΥΝΔΕΣΗ
  • Tο έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου www.malevizi.gov.gr, ήτοι από   21 /12/2022 έως  30 /12/2022.

Αιτήσεις που αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 doc 4-ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 23 KB
2 pdf 3-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 603 KB
3 doc 3-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 104 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20/12/2022

Top