Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ θέσεων πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα καιρικά φαινόμενα της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσσου και της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνας και Γαζίου.

Τετάρτη, 30/11/2022

Γάζι : 18/11/2022
Αρ. Πρωτ.:3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

θέσεων πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα καιρικά φαινόμενα της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσσου και της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνας και Γαζίου.

 Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη :

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου (Φ.

 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου (Φ.Ε.Κ. 3062/26-09-2016) άρθρο 61 παρ 1 «Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και άλλων παροδικών υπηρεσιακών αναγκών…».
 • Το Ν.3584/2007, άρθρο 212, με τίτλο «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες»
 • Σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο Γ, άρθρο 36 του ν. 4765/2021
  «Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει ως εξής:
 1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά την παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος διενεργείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνον:
  α) σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές,
  β) σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής της δημόσιας απειλής.

 γ) εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτής κηρυχθεί σε κατάσταση          έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού και τήρησης του παρόντος άρθρου.

 • Το Ν.4325/2015 άρθρο 41 «…Από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007».
 • Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: Α1982/16-10-22 (ΑΔΑ:68ΥΥ46ΝΠΙΘ-ΧΒΞ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 • Tην υπ’ αριθμό 232/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ περί έγκρισης της σύστασης τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων συμμετοχής για την πρόσληψη προσωπικού ένδεκα ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα καιρικά φαινόμενα της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσσου και της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνας και Γαζίου,
 • Το από 18/11/2022 Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και σύνταξη πινάκων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της με αρ. πρωτ. 2823/22 ανακοίνωσης για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα καιρικά φαινόμενα της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσσου και της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνας και Γαζίου.

 

Ανακοινώνει

την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας από την ανάληψη της υπηρεσίας έως την 15/06/2023, πέντε εργαζομένων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα καιρικά φαινόμενα της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσσου και της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνας και Γαζίου, με τις παρακάτω ειδικότητες και τυπικά προσόντα :  

Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός ατόμων Τυπικά προσόντα
Τοπογράφο Μηχανικό                       Π.Ε. ή Τ.Ε. 8 μήνες 1 Διπλωματουχο Τοπογραφο Μηχ. ή Πτυχιούχος ΤΕΙ  Τοπογράφων Μηχ.

Καλή Γνώση μιας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας

Γνώσεις χειρισμού Η/Υ & ειδικά τεχνικών & σχεδιαστικών προγραμμάτων

 

Τεχνίτη Ηλεκτρολόγος ΔΕ

 

8 μήνες 1 Απόφοιτος ΔΕ  ή Μέσης Τεχνικής Σχολής

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου

 

 Τεχνίτη -Υδραυλικός Δ.Ε. 8 μήνες 2 Απόφοιτος ΔΕ ή Μέσης Τεχνικής Σχολής

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού

 

Εργάτης Οικοδόμος                          ΥΕ

(με ειδικότητα σοβατζή)

8 μήνες 1 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή κατώτερης Τεχνικής Σχολής

1ετής Εμπειρία σε οικοδομικά έργα

 1. A. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :
 2. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία 18 έως 65
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 4. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (Καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2 άρθρο 169 Ν. 3584/2007), (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

 1. B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο Δικαιολογητικών
 4. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους  δώδεκα  (12)  μήνες  από  την  υποβολή  της  αιτήσεώς  του  έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης (δίνεται από την Υπηρεσία)
 5. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)
 6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 7. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ και αριθμό μητρώου ΙΚΑ (AMA)
 8. Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική βεβαίωση ΟΑΕΔ και η ημερομηνία έκδοσής της δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Γ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση  της  ανακοίνωσης θα  γίνει στο   Πρόγραμμα Διαύγεια του  Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της ΔΕΥΑ  Μαλεβιζίου και του  Δήμου  Μαλεβιζίου (Γάζι) καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους στο www.deyamalevizi.gr.

Δ. ΤΟΠΟΣ    ΚΑΙ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική  αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Γραφείο Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (υπόψιν κ.κ. Μπορμπουδάκη Καλλιόπη) και συγκεκριμένα στο e-mail:deyam@deyamalevizi.gr και από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης και στον Πίνακα Ανακοινώσεων αυτής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η σχετική ανακοίνωση καθώς και υπόδειγμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.deyamalevizi.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία (7) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα  ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και  στην  ιστοσελίδα της καθώς και  του  Δήμου Μαλεβιζίου,  δηλαδή  από  01/12/2022  έως 12/12/2022.

Για την συγκεκριμένη  δαπάνη  έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω Κ.Α 60-00-00 με τίτλο «Αμοιβές προσωπικού» & Κ.Α 60-03-00 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού» του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., του οικονομικού έτους 2022.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Λιαδάκης Αναστάσιος

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30/11/2022

Top