Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Απόφαση υπ. αριθ. 211/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. που αφορά: «Ανάληψη πρωτοβουλιών ανακούφισης πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στο Δήμο Μαλεβιζίου.»

Πέμπτη, 10/11/2022

Αριθ. αποφ. : 211/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY  14/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  24-10-2022

 Σήμερα την 24η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.:2822/20-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις, στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος Λιαδάκης Αναστάσιος, έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Βάμβουκας Ιωάννης, Βογιατζή Μαρίνα, Ζερβού Νίκη, Λυρώνη Χρύσα, Μαρίνος Μαρίνος, Μαρκογιαννάκης Μιχάλης, Ντουλάκης Ιωάννης, Σαββάκης Φίλιππος, Χαλκιαδάκη Χρυσούλα.

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μπικάκης Ευάγγελος.

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα δέκα (10) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος, ο Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΥΑΜ Κληρονόμος Εμμανουήλ  και για την τήρηση των πρακτικών ο υπάλληλος της ΔΕΥΑΜ Φασουλάκης Μιχάλης.

Θέμα εκτός ημερησίας  3ο : Ανάληψη πρωτοβουλιών ανακούφισης πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ζήτησε από το Δ.Σ. να συζητηθεί, εκτός ημερησίας διάταξης το ανωτέρω θέμα, προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανάληψη πρωτοβουλιών ανακούφισης πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Το Δ.Σ. ψήφισε ομόφωνα τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση του Δημάρχου Μαλεβιζίου ως κατωτέρω :

«Όπως γνωρίζετε στις 15 Οκτωβρίου ο Δήμος Μαλεβιζίου επλήγη από μια βιβλική φυσική καταστροφή. Το Μαλεβίζι θρηνεί την απώλεια δυο νέων ανθρώπων. Ανυπολόγιστες είναι οι υλικές ζημίες σε δημόσιες και δημοτικές υποδομές, σε οικίες και επιχειρήσεις. Οι επιστήμονες που μελέτησαν τα δεδομένα κάνουν δημόσια λόγο για ακραίο γεγονός, για «ένα τσουνάμι που ήρθε από τη στεριά», χαρακτηρίζοντας το μάλιστα ως «γεγονός 100ετιας», καθώς ειδικά στις παραλιακές περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς και του Παλιοκάστρου σημειώθηκε μεγάλο ύψος βροχής σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα. Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του φαινομένου και των καταστροφικών συνέπειων του ο Δήμος Μαλεβιζίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν δημότες και επιχειρηματίες στους παραλιακούς οικισμούς μας είναι πρωτοφανής καθώς, αφενός αρκετοί είδαν τα σπίτια και την οικοσκευή τους να καταστρέφεται, ενώ δεκάδες είναι οι επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές σε υποδομή και εμπορεύματα, χωρίς μάλιστα η φετινή τουριστική περίοδος να έχει ολοκληρωθεί. Ως αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα έχει δυστυχώς ανασταλεί κατά το πλείστον και η τοπική οικονομία έχει πληγεί.

Με δεδομένα τα παραπάνω παρακαλώ όπως εξετάσετε στο πλαίσιο του Διοικητικού σας συμβουλίου τη δυνατότητα η ΔΕΥΑΜ να προχωρήσει σε ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανακούφιση όλων όσων οι οικίες και οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί βάσει των φύλλων ελέγχου αυτοψίας από τα κλιμάκια του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφέρειας Κρήτης και της Διεύθυνσης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών ως εξής:

  • Απαλλαγή από χρέωση κατανάλωσης νερού στο σύνολο της περιόδου έκδοσης του τελευταίου λογαριασμού ύδρευσης, (που σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει το μήνα Οκτώβριο).
  • Επιστροφή ρολογιών σε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί.

Παράλληλα, παρακαλώ όπως εξετάσετε κάθε άλλο ενδεδειγμένο μέτρο που δύναται να αναλάβει η επιχείρηση για την ανακούφιση των πληγέντων στο πλαίσιο της αλληλεγγύης προς το κοινωνικό σύνολο».

Πρότεινε στο Δ.Σ. την αποδοχή των προτάσεων του Δημάρχου Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο  ανάληψης πρωτοβουλιών για την ανακούφιση όλων όσων οι οικίες και οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί βάσει των φύλλων ελέγχου αυτοψίας από τα κλιμάκια του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφέρειας Κρήτης και της Διεύθυνσης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τις προτάσεις του Δημάρχου Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο  ανάληψης πρωτοβουλιών για την ανακούφιση όλων όσων οι οικίες και οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί, βάσει των φύλλων ελέγχου αυτοψίας από τα κλιμάκια του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφέρειας Κρήτης και της Διεύθυνσης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών ως εξής:

  • Απαλλαγή από τη χρέωση κατανάλωσης νερού του Γ τετραμήνου 2022 τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Επανασύνδεση των υδρομετρητών σε καταναλωτές που τους έχει γίνει διακοπή από τη ΔΕΥΑΜ.

      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 211/ 2022.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Απόφαση 369 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 10/11/2022

Top