Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Παρασκευή, 23/09/2022

Γάζι,  23/9/2022
Αριθ . Πρωτ.: 12903
6ΛΗ0ΩΛΣ-Γ9Ρ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου

    Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58  του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007.

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 Ν. 4662/2020.
 3. Την υπ’ αριθμ. 204/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΞ6ΩΛΣ-ΩΡΝ ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου, με θέμα πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά 5 ατόμων.
 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12608/20-9-2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.
 5. Τη με αρ. 419/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΔΩΛΣ-0ΒΘ) απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου περί ανανέωσης θητείας Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με θητεία από 05-04-2022 έως 04-04-2023.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου, και συγκεκριμένα ως εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

α/α Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 1 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 4 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 

ΣΥΝΟΛΟ

5

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας,
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους δεν έχει καταχωρηθεί επί του εντύπου της άδειας οδήγησης ο κοινοτικός αριθμός «95»,
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Μαλεβιζίου στο Γραφείο Προσωπικού prs@malevizi.gr μέχρι και την παρασκευή 30/09/2022.

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12)

     μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του  έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του

     άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή

     πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

    Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή

    χρονική  διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

6.Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

7.Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ,  ΙΚΑ (ΑΜΑ) και ΑΜΚΑ.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Μαλεβιζίου (Πλατεία Κατσαμάνη, Γάζι – Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 14.00 – τηλ. Επικοινωνίας 2813400687, 623.

Επίσης βάσει του άρθρου 46 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ.75/τ.Γ’/30-03-2020) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο prs@malevizi.gr.

Την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα υποβάλλουν έως την  Παρασκευή 30/09/2022.

Η παρούσα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου .

Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων :

 • Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την διαδρομή: www.gov.gr → ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ → ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ → ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ → ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ → ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET → ΣΥΝΔΕΣΗ
 • Tα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΕΡΒΟΥ ΝΙΚΗ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Ανακοίνωση 513 KB
2 doc Έντυπο Αίτησης 104 KB
3 doc Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης 48 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23/09/2022

Top