Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Εγκεκριμένος Πίνακας Προϋπολογισμού Έτους 2022 του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη

Πέμπτη, 30/06/2022

     Γάζι    29 – 06 – 2022

Με την υπ΄ αριθμό πρωτ: 822/17-06-2022 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός  του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη,  οικονομικού έτους 2022,  ως κατωτέρω:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΣΟΔΑ

Ι-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α΄-ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 1: Μισθώματα αστικών ακινήτων  –

Α) Μισθώματα ακινήτου  οδού Καλοκαιρινού    αρ. 190   Περιοχής Ηρακλείου (50 τ.μ.)   7.582,8 ετησίως (631,9*12 μήνες)

Β )Μισθώματα ακινήτου  οδού Καλοκαιρινού    αρ. 190   Περιοχής Ηρακλείου  (52 τ.μ.)   7.570,8 (630,9*12 μήνες)

Γ) Μισθώματα ακινήτου  οδού Πλ. Καλλεργών   αρ. 3   Περιοχής Ηρακλείου   44.490,84 € ετησίως (3.707,57*12 μήνες)

ΚΕΦ. Β΄-ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΕΦ. Γ΄- ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 2: Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων

 Τράπεζα ΠΑΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ  τόκοι 2.000,00-€     (προθεσμιακός λογαριασμός)

ΚΕΦ. Δ΄- ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΦ. Ε΄- ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 3: Κρατήσεις υπέρ  τρίτων (Δημοσίου , ΙΚΑ κ.λ.π.)

α)Χαρτόσημο επί μισθωμάτων    2.147,2 € (59.644,44*3,6%)

β)Κρατήσεις υπέρ τρίτων (φόροι προμηθευτών) 3.000,00

γ)Κρατήσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 100,00

δ)Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 100,00

ε)Χαρτόσημο επι της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 5,00

στ)Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 5,00

 

ΙΙ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α.(δις)-ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 1: Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων

1α) Μισθώματα ακινήτου  οδού Καλοκαιρινού    αρ. 170   Περιοχής Ηρακλείου ( και τα δύο μισθώματα) 9.672,69 €. Η μισθώτρια του ακινήτου ρύθμισε οφειλές από ενοίκια σε δόσεις.

1β) Μισθώματα ακινήτου  οδού Πλ. Καλλεργών  αρ.3 Περιοχής Ηρακλείου  34.553,14 €.

Η μισθώτρια εταιρεία του ακινήτου ρύθμισε οφειλές από καθυστερούμενα ενοίκια σε δόσεις

            ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 111.227,47
ΠΕΡΙΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  642.533,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 753.760,71

ΕΞΟΔΑ

Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  

ΚΕΦ. Α-Έξοδα Διοίκησης  & Διαχείρισης περιουσίας 

Άρθρο7 : Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχ/σης

α)Αμοιβές Λογιστή για την τήρηση λογιστικών & φορολογικών στοιχείων  Κληροδοτήματος      2.500,00 €.

β) Λοιπές δαπάνες διοίκησης 1.000,00-€.

           

ΚΕΦ. Β- Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας 

Άρθρο 1: Επισκευές αστικών ακινήτων 

Έξοδα Συντήρησης για την αποκατάσταση κτιρίου Λ. Καλοκαιρινού 190
1α.Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση κτιρίου στη Λ. Καλοκαιρινού 90 10.000,00
1.β Αποκατάσταση βλαβών -καθαίρεση απόλιξης κλιμακοστασίου και απομάκρυνη μπαζών κτιρίου στη Λ. Καλοκαιρινού 190 24.475,25
   
 

 

 

Άρθρο 3: Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί Φόροι κ.λ.π.

α)Χαρτόσημο επί μισθωμάτων  (& ΟΓΑ)  –3,6% 2.147,2 Ευρώ.

β) Φορολογικές υποχρεώσεις (φόροι-ΕΝΦΙΑ) 21.500 Ευρώ.

γ) απόδοση κρατήσεων υπερ τρίτων 3.000,00

δ)Κρατήσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 100,00

ε)Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 100,00

στ)Χαρτόσημο επι της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)5,00

θ)Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 5,00

ΚΕΦ Γ.- Εκτέλεσης Κοινωφελών έργων

1 Εκτέλεση κοινωφελών έργων 74.400,00
Συντήρηση τάπητα προαύλιο χώρου σχολείου Φόδελε 74.400,00
     

   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 139.532,45
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 614.228,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 753.760,71

Σχετική η με αριθμό 1/2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΑ8ΑΩΛΣ-21Λαπόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης (Οικονομική Επιτροπή).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 208 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30/06/2022

Top