Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διευκρίνηση Σχετικά με την Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για Σύμβαση Υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2022»

Δευτέρα, 16/05/2022

Γάζι, 16.05.2022
Αριθ. Πρωτ.: 5630

Σχετικά με την Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για Σύμβαση Υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2022» με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 160595

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στην εν λόγω διακήρυξη στο Φύλλο Συμμόρφωσης  και συγκεκριμένα στην σελίδα 32-33 και στο Παράρτημα ΙΙΙ στο σημείο που αναφέρεται η διάθεση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού δεν αναγράφεται η περ. (ζ ) παραγρ. 1 και η παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020.

Παρατίθεται διορθωμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης που πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στο διαγωνισμό.

  Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών

Γρηγόριος Φασουλάκης

 

 

  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Πλήρης συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης, της 02/2022 Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του ΠΔ 71/2020  ,  τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ΝΑΙ  

ΝΑΙ

Η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες και για τυχόν παράταση. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος. ΝΑΙ  

 

ΝΑΙ

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ότι θα εκτελώ τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης   των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου σύμφωνα με τα οριζόμενα της σχετικής μελέτης 02/2022, του ΠΔ 71/2020  όπως κάθε φορά θα ισχύει και  ότι θα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα κάθε αιφνιδιαστικό έλεγχο της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρείται η παροχή της υπηρεσίας με τις προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη και η σύμβαση. ΝΑΙ  

 

 

ΝΑΙ

Οι παραλίες θα επανδρωθούν με κατ΄ επάγγελμα ναυαγοσώστες οι οποίοι θα κατέχουν άδεια ναυαγοσώστη εν ισχύ από αρμόδια λιμενική αρχή, καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2020 ΝΑΙ  

 

ΝΑΙ

Θα διαθέσω το σύνολο του μηχανοκίνητου εξοπλισμού που προβλέπεται στη περ. (στ), περ (ζ) παραγρ. 1 και παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020.   ΝΑΙ  

 

ΝΑΙ

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα προσκομίσω σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης ναυαγοσώστη, θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου. ΝΑΙ  

 

ΝΑΙ

Θα είμαι σε θέση για την έναρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών σε χρόνο που θα μου υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου ΝΑΙ  

 

ΝΑΙ

 

 

Ημερομηνία ……………………..2022

 

 

(Υπογραφή- Σφραγίδα)-ψηφιακή υπογραφή

 

 

 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ  ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ 02/2022 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16/05/2022

Top