Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΡΦΩΝ»

Παρασκευή, 15/04/2022

Γάζι, 18/03/2022
Αριθμ. Πρωτ.:3304
ΑΔΑΜ: 22PROC010231552

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ΠΡΟΣ :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ΚΑΡΧΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΡΦΩΝ»

CPV: 45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα προβεί στην ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΡΦΩΝ», προϋπολογισμού 28.700,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και 120 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της με αριθμό 108/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας σύμφωνα με:

I. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»
II. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
III. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 118 και 120
IV. Τη με αρ. πρωτ. 304184/12.10.2021 (ΑΔΑ : ΨΡΙ47ΛΚ-Θ6Λ) απόφαση Περιφέρειας Κρήτης που τροποποιεί τη με αρ. πρωτ. 47692/11.04.2014 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου «Ηλεκτροφωτισμός εισόδου Κορφών » ποσού 28.700,00€ σε βάρος του Κ.Α. 2014ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002
V. Τη με αριθμό 108/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
VI. Το με αρ. πρωτ. 950/27.01.2022 πρωτογενές αίτημα (22REQ00010157720)
VII. Η με αρ. πρωτ. 2753/04.03.2022 (ΑΔΑ:Ω53ΜΩΛΣ-ΒΔΡ, ΑΔΑΜ:22REQ010224260) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2022 και με αριθμό καταχώρησης ΑΣΥΜ 220/04.03.2022 σε βάρος του Κ.Α. 62.7325.0006

Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο μέχρι την 31/03/2022 και ώρα 15.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου, Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη 71414 Γάζι, Πληροφορίες Γρηγοράκη Μαρία τηλ. 2813400654.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, της απόδειξης καταλληλόλητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας καθώς και για τον έλεγχο νομιμοποίησης παρακαλούμε, μαζί με το έντυπο οικονομικής προσφοράς  που θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικά), την ημερομηνία που συντάχθηκε, την σφραγίδα και την υπογραφή του οικονομικού φορέα, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τάξη Α1 και άνω εν ισχύ
 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν 4412/2016 (Εάν δεν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. ή το διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις Α.Ε.
 3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
 4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ), που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.
 5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, που εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
 6. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.
 7. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
 8. Πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., όπως προβλέπεται στη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).
 11. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπό του, οι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 των παρακάτω περιπτώσεων:
 • έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
 • εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
 • εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
 • εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
 • εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της παρούσας,
 • εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) με αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο (για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις).
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 με τον Δήμο Μαλεβιζίου, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τ η λήψη της απόφασης.
 3. Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο, και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ να προσκομιστούν:

14.1α για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,

14.1β    για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

14.2     Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 1. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης υποβολής προσφοράς.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του  Ν.4782/2021).

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδίκτυο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων (ΚΗΜΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (URL): www.malevizi.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  www.tee.gr.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Πρόσκλησης_15 MB
2zip Τεύχη Πρόσκλησης_28 MB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15/04/2022

Top