Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Δευτέρα, 28/03/2022

ΓΑΖΙ,  24/03/2022
Αρ. Πρωτ.: 3538

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ. 71414, Ελλάδα, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Κ Δασκαλάκη, τηλ.: 2813400652 fax: 2810822123 και email: daskalaki@malevizi.gr

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ Ε1551. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 με βάση την με αρ. πρωτ. 2428/528/Α3/16.04.2021 απόφαση ένταξης της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5076391. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης σε επιλεγμένες παραλίες του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα Τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και  Τεχνικών Προδιαγραφών της με  μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του  Δήμου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33196200-2 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ».

Αναλυτικά, τα προς προμήθεια είδη εμφανίζονται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακολουθεί:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣΦάση Έργου / Πακέτο ΕργασίαςΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα1Προμήθεια4Τεμάχιο           31.000,0 €  124.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Α  124.000,00 €
ΦΠΑ 13%     16.120,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Α ΜΕ ΦΠΑ  140.120,00 €
2Ξύλινος διάδρομος παραλίας1Προμήθεια198Τρέχον μέτρο                145,16 €     28.741,68 €
3Πληροφοριακές πινακίδες – Σήμανση1Προμήθεια20Τεμάχιο                300,00 €        6.000,00 €
4Aποδυτήριο παραλίας1Προμήθεια4Τεμάχιο           5.500,00 €     22.000,00 €
5Συναγερμός1Προμήθεια4Τεμάχιο                890,00 €        3.560,00 €
6Τηλεμετρία1Προμήθεια4Τεμάχιο           3.600,00 €     14.400,00 €
7Χώροι σκίασης1Προμήθεια2Τεμάχιο           2.822,58 €        5.645,16 €
ΣΥΝΟΛΟ Β     80.346,84 €
ΦΠΑ 24 %     19.283,24 €
ΣΥΝΟΛΟ Β ΜΕ ΦΠΑ     99.630,08 €
Συνολικό κόστος εξοπλισμού (Α+Β)  204.346,84 €
Συνολικό ΦΠΑ (13% & 24%)     35.403,24 €
Συνολικό κόστος προμήθειας (Α+Β ΜΕ ΦΠΑ(13%  & 24%)  239.750,08 €

  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 204.346,84 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24 %  19.283,24 € και Φ.Π.Α 13% 16.120,00 € , ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού  239.750,08 €.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24-03-2022

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-04-2022 και ώρα 15:00:00μ.μ

Ηλεκτρονική αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά: 18-04-2022 και ώρα 11:00:00π.μ.

Οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν Ψηφιακή Υπογραφή.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α..

Κάθε ενδιαφερόμενος, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά κάθε πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά και για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο ύψους 0,5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας της κάθε ομάδας της σύμβασης για την οποία ασκείται η προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση το παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

Ο Δήμαρχος

ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Διαγωνισμού_17 MB
2zip Τεύχη Διαγωνισμού_24 MB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 28/03/2022

Top