Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου : « Άμεση αποκατάσταση βλαβών – Καθαίρεση απόληξης κλιμακοστασίου και απομάκρυνση μπαζών από το παλαιό ξενοδοχείο  “Αίγυπτος “»

Δευτέρα, 21/03/2022

ΓΑΖΙ: 17/03/2022
Αρ.Πρωτ : 3255
ΑΔΑ: Ω5ΑΓΩΛΣ-ΠΛΞ

Πρόσκληση

σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

του άρθρου 32 παρ 2.γ  : «λόγω κατείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016

προς: εταιρεία  Χ ΛΥΔΑΚΗΣ ΑΕ

Ο Επιτροπή Διαχείρισης Κλ/τος Εμμανουήλ Μελισσείδη, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση του έργου : « Άμεση αποκατάσταση βλαβών – Καθαίρεση απόληξης κλιμακοστασίου και απομάκρυνση μπαζών από το παλαιό ξενοδοχείο  “Αίγυπτος “»

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κλ/τος Εμμανουήλ Μελισσείδη  λαμβάνοντας υπόψη :

 1. τις διατάξεις του ν.4182/2013, τότε, ως τελευταία επιλογή, ως όργανο που μπορεί να λάβει αποφάσεις είναι η οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του δήμου
 2. την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4182/2013 ορίζεται ότι «2. Περιουσία, η οποία καταλείπεται σε υφιστάμενα ιδρύματα, σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης, αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού προσώπου ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης».
 3. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.4182/2013 ορίζεται ότι «Οι διατάξεις του παρόντος (προϋπολογισμοί ιδρυμάτων) και του επομένου άρθρου (πιστώσεις και δαπάνες) εφαρμόζονται και επί των περιουσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 50. Για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
 6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 7. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 8. το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις των άρθρων που προκύπτουν από τον ν. 4782/2021 περί ανάθεσης άνευ διαπραγμάτευσης αλλά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Την αναγκαιότητα εκτέλεσης  να προβούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες που αφορά αποκατάσταση βλαβών, την καθαίρεση κλιμακοστασίου καθώς και την απομάκρυνση μπαζών που υπάρχουν στο κτίριο πολλά χρόνια.

Βάση των παρακάτω εγγράφων:

α) Το υπ αρ πρωτ 93217,84460/08-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας

β) Το υπ αρ πρωτ 14918/10-10-2021 της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης  γ) Το υπ αρ πρωτ 1016/65/300/23-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου κάνουν γνωστό και καθιστούν τον Δήμο υπεύθυνο για το κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου επί την συμβολή των οδών Λεωφ. Καλοκαιρινού και Πλάτωνος στο παλαιό ξενοδοχείο “Αίγυπτος” λόγω ότι διαπιστώθηκε ότι η απόληξη κλιμακοστασίου έχει καταστεί επικινδύνως ετοιμόρροπη με τον σεισμό του μήνα Σεπτεμβρίου και την έντονη σεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε.

Μετά την αυτοψία που προβήκαμε διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Το κτίριο λόγω της παλαιότητας του αλλά και λόγω των φτωχών μέτρων που έχουν παρθεί για την συντήρησή του έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στον φέροντα οργανισμό και σε στοιχεία που αποτελούν προσθήκες.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την ασφάλεια των ανθρώπων που διέρχονται επί της οδού Πλάτωνος θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα παρακάτω:

 1. Να καθαιρεθεί η απόληξη του κλιμακοστασίου αφού παρθούν οι σχετικές αδειοδοτήσεις και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας
 2. Να αποκατασταθεί η καθαιρούμενη απόληξη και να κλειστεί
 3. Να γίνει συλλογή των μπάζων που υπάρχουν σε όλο το κτίριο και τα περισσότερα από αυτά είναι από παλαιότερες εργασίες που έχουν γίνει και δεν έχουν καθαριστεί οι χώροι
 4. Να κλείσουν όλα τα εξωτερικά κουφώματα με ξύλινα πετάσματα διότι έχουν σπάσει οι υαλοπίνακες με αποτέλεσμα το νερό και ο αέρας να έχει βοηθήσει στην διάβρωση του κτιρίου.
  9. Την με αρ 02/2022 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  & Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου με προϋπολογισμό 24.475,25€ μαζί με το ΦΠΑ
  10. Επίσης μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου μέχρι τις 28-03-2022 ημέρα Δευτέρα

Η παρούσα θα πρωτοκολληθεί  και θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ με την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μποκέας Μενέλαος

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ345 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21/03/2022

Top