Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τίτλο: Α. «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» και Β. «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

Παρασκευή, 18/03/2022

Γάζι, 18.3.2022
Aρ.πρωτ.:3294

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών για : Α. «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» και Β. «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» διάρκειας δύο (2) ετών προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη της υπηρεσίας του Δήμου,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 1/14-03-2022 Μελέτη της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του  Δήμου Μαλεβιζίου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 21.918,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αναλυτικά ανά υπηρεσία:

Α. Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σύνολο της ετήσιας απασχόλησης του Τεχνικού ασφαλείας, για το προσωπικό του Δήμου Μαλεβιζίου ανέρχεται στις -109-  ώρες.

Κόστος ανά ώρα

Τριάντα (30,00 €).

Ετήσιο κόστος Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

109 Χ 30,00 =3.270,00 € +  784,80 (24% Φ.Π.Α.) = 4.054,80 € ετησίως.

Κόστος διετίας 3270,00Χ2= 6.540,00 + 1.569,60 = 8.109,60 €.

Β. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σύνολο της ετήσιας απασχόλησης του Τεχνικού ασφαλείας, για το προσωπικό του Δήμου Μαλεβιζίου ανέρχεται στις –348-  ώρες.

Κόστος ανά ώρα

Δεκαέξι (16,00 €)

Ετήσιο κόστος Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

348Χ 16,00 =5.568,00 € + 1.336,32 (24% Φ.Π.Α.) = 6.904,32 € ετησίως.

Κόστος διετίας 5.568,00 Χ2 = 11.136,00 + 2.672,64 = 13.808,64 €.

Α. Προσόντα Ιατρού εργασίας

Όσον αφορά τα προσόντα του Ιατρού Εργασίας αυτά καθορίζονται από το άρθρο 16 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3996/11 (ΦΕΚ 170/Α’/2011), και περιγράφονται στην αρίθμ. 1/14-03-2022 Μελέτης της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του  Δήμου Μαλεβιζίου

Β. Προσόντα Τεχνικού ασφαλείας

Όσον αφορά τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας αυτά καθορίζονται από τα άρθ.9 του Ν.3144/2003 και του άρθρου 11 του Ν.3850/2010, και περιγράφονται στην αρίθμ. 1/14-03-2022 Μελέτης της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του  Δήμου Μαλεβιζίου

Στο παραπάνω πλαίσιο  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (φυσικό, ή νομικό πρόσωπο) που νομίμως δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της ανάθεσης να καταθέσει σχετική προσφορά σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 4. Την υπ’ αριθμ. 1/14-03-2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του  Δήμου Μαλεβιζίου.
 5. Το πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Π/Υ, Λογιστηρίου και Προμηθειών με ΑΔΑΜ: 22REQ010208967
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3029/29.03.2022 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3172/16 -03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Πολυετή) με ΑΔΑ: 614ΘΩΛΣ-Ο5Γ
 8. Το Εγκεκριμένο Αίτημα του φορέα με ΑΔΑΜ:22REQ010216020
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3173/ΑΣΥΜ 230/16-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ6ΤΞΩΛΣ-1Δ8
 10. Την υπ’ αριθμ. 359/2022 Απόφασης Έγκρισης Δημάρχου της υπ΄αριθμ. 1/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και της διενέργειας της διαδικασίας με τύπο σύμβασης Γενικές Υπηρεσίες και τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Προσφορές γίνονται δεκτές  έως και  31.03.2022  και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.

   Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α. «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» και

               Β. «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει:

 1. Τεχνική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά με τα οποία τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 1/14-03-2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του  Δήμου Μαλεβιζίου προσόντα Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας
 2. Οικονομική προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη .
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου)[1]
 5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
 6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  σε ισχύ.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την  1/14-03-2022 Μελέτης της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του  Δήμου Μαλεβιζίου και να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή και για τις δύο ομάδες

[1] Υποχρέωση προσκόμισης έχουν:

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ομόρρυθμων εταιρειών (ΟΕ), οι διαχειριστές τους
 • Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος , καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Γρηγόριος Φασουλάκης

 

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Πρόσκλησης8 MB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18/03/2022

Top