Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. »

Παρασκευή, 04/03/2022

Αρ. Πρωτ. : 509/03-03-2022
Α.Δ.Α.     : ΩΔΩΠΟΡΧΖ-Γ3Μ
Α.Δ.Α.Μ. : 22PROC010148253

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει   ανοικτό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό, διαγωνισμό, επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για τα είδη μίας ή περισσοτέρων  ομάδων, όπως προδιαγράφεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 512/03-03-2022 διακήρυξη της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και των εγγράφων της σύμβασης.

Ενδεικτικός  προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ, ανά ομάδα είναι :

ΟΜΑΔΑ 1η : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (CPV 44470000-5)      142.923,90 €

ΟΜΑΔΑ 2η : ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV 44164310-3)           86.937,90 €

ΟΜΑΔΑ 3η : ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ

                ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ (CPV 42130000-9)                                   49.242,00 €

ΟΜΑΔΑ 4η : ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ  (CPV 38411000-9)                               12.750,00 €

Το σύνολο των ενδεικτικών προϋπολογισμών χωρίς Φ.Π.Α., που αφορά την προμήθεια των υλικών είναι 291.853,80 €.

Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 25-05-02 «Υλικά ύδρευσης-Αποχ/σης-Ομβρίων» με το ποσό των 279.103,80 € χωρίς Φ.Π.Α. και την με Κ.Α. 12-04-00 «Αντικατασταστάσεις-τοποθετήσεις νέων υδρομέτρων» με το ποσό των 12.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α., του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022  της ΔΕΥΑΜ, με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 156126.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 08/03/2022 στις διευθύνσεις: www.deyamalevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 28/03/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 01/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού/ών χωρίς Φ.Π.Α., ανά ομάδα ειδών και ειδικότερα :

  1. ΟΜΑΔΑ 1η : 858,48 €
  2. ΟΜΑΔΑ 2η : 738,76 €
  3. ΟΜΑΔΑ 3η : 984,84 €
  4. ΟΜΑΔΑ 4η : 255,00 €

     Σύνολο :    5.837,08 €

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Διακήρυξης3 MB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 24/03/2022

Top