Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 14/02/2022

Γάζι 10-2-2022
Αριθ.πρωτ: 1739
Αριθμ. Πρόσκλησης: 2

Tην Δευτέρα 14-2-2022 και ώρα 13.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και την ΚΥΑ με Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756 (ΦΕΚ 430/Β/5-2-2022), προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις  στα παρακάτω θέματα.

Η είσοδος στη δια ζώσης συνεδρίαση επιτρέπεται αυστηρά μόνο στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  και σε υπηρεσιακούς παράγοντες που διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης- ανάρρωσης, σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 9 της παραπάνω ΚΥΑ.

 Για όσους δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι δυνατή  η συμμετοχή τους με τηλεδιάσκεψη  μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://meet.jit.si/D.SMALEVIZIOU_2_2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας παραγωγών Κρήτης και αναγνώριση τσικουδιάς ως προϊόν Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης- Προστασία Γεωγραφικής Ένδειξης).

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συγκρότηση κατά νόμο Επιτροπών οικονομικού έτους 2022.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου για το έτος 2022.
 3. Ορισμός κ.α. του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, ως κ.α. δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 4. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων επεκτάσεων, συμπληρώσεων, μετατοπίσεων, υπογειώσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού και νέων συνδέσεων που ανατίθενται στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 5. Έγκριση προσκύρωσης συνολικής έκτασης 1,70 τ.μ, σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής πολεοδομικής ενότητας Αγίας Μαρίνας (Π.Ε.21) του Δήμου Μαλεβιζίου, ως προς την ιδιοκτησία Μανία Γεώργιου και Κουτάντου Αθηνάς (282/2021 απόφαση Ο.Ε.).

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την εκκαθάριση αρχείων του Δήμου Μαλεβιζίου.
 2. Ορισμός μελών Επιτροπής Γνωμάτευσης Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που στερούνται αξίας, έτους 2022.
 3. Ανάκληση της με αριθμό 445/2017 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης ξενοδοχειακής μονάδας στη θέση «ΑΓΓΕΛΟΒΡΑΧΟΣ», του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την με αριθμό 2175/2021 απόφαση του ΣτΕ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Οδοποιίας του Δήμου Μαλεβιζίου»
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών και τομών οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα στη ΔΕ Γαζίου».
 3. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος επί της Λ. Βενιζέλου εντός της εγκεκριμένης «Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας «Αγ. Μαρίνας» (Π.Ε. 21) του Δήμου Μαλεβιζίου» με εξώδικο συμβιβασμό.
 4. Κυκλοφοριακή ρύθμιση για την πιλοτική διαμόρφωση της διασταύρωσης Ελ. Βενιζέλου , Ελ Γκρλεκο, Θριάμβου, Στη Δ.Ε. Γαζίου για την άμεση ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μέχρι την οριστική αναβάθμιση της, με διαμόρφωση κυκλικού κόμβου (22/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΚΡΕΤΑ ΓΚΑΖ ΑΕ, περί Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας της, στην περιοχή ΒΙΟΠΑ Τυλίσου. (23/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του ΜΠΑΛΙ ΜΠΙΛΜΠΙΛ, περί Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, στην περιοχή «ΒΑΘΥ ΜΑΣΧΑΛΙ», Δ.Δ. Αχλάδας (24/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΤΠΕ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 1. Δωρεά/Παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Μαλεβιζίου.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Έγκριση των με αρ. 8/2021 και 9/2021 αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Μαλεβιζίου που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων.
 2. Έγκριση έναρξης διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Μαλεβιζίου.
 3. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας, έως την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου.
 4. Έγκριση Μνημόνιου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και νομού Ηρακλείου.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου στο πλαίσιο της διαβούλευσης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΜΠΕ) που αφορούν προστατευμένες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης και διενεργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

 1. Έγκριση της με αριθμό 230/2021 απόφασης της ΔΕΥΑΜ που αφορά «Συμπληρωματική Έκθεση απογραφής – αποτίμησης παγίων άρδευσης , ακίνητα προς επιστροφή από τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στο Δήμο Μαλεβιζίου» και ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Δήμου Μαλεβιζίου.
 2. Έγκριση της με αριθμό 224/2021 απόφασης της ΔΕΥΑΜ που αφορά «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου».
 3. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και Δήμου Μαλεβιζίου για την παραχώρηση αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου : «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Ελευθερίου Βενιζέλου – Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρων Σ7 και Σ8 της μελέτης αντιπλημμυρικής προστασία ευρύτερης περιοχής Γαζίου».

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 14/02/2022

Top