Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Υποβολής Προσσφορών για την Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσίας: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας Φάμπρικας και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο της ΤΚ Κεραμουτσίου»

Παρασκευή, 11/02/2022

ΓΑΖΙ: 11-02-2022
ΑΡ ΠΡΩΤ: 1811
ΑΔΑ: 6ΔΕ0ΩΛΣ-ΘΒΔ
ΑΔΑΜ: 22PROC010042386

Πρόσκληση

Υποβολής Προσσφορών για την Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσίας: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας Φάμπρικας και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο της ΤΚ Κεραμουτσίου»

Προς: εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μονοπρόσωπη ΑΕ

 

Ο Δήμος Μαλεβιζίου , προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της υπηρεσίας : Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας Φάμπρικας και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο της ΤΚ Κεραμουτσίου», Προϋπολογισμού 6.200,00€ (με ΦΠΑ) και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

β) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως  προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

γ) Την παρ. 4 του άρθρου 2019 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως αυτό αντικατέστησε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

ε) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 79/2021 Μελέτης, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.

στ) Το αντικείμενο της πρόσκλησης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV)

85312320-8 – Υπηρεσίες συμβούλου

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: 15-02-2022 ημέρα Τρίτη όπου θα κατατεθεί σφραγισμένος φάκελος στο πρωτόκολλο του Δήμου που βρίσκεται στην Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη – Γάζι τηλ 2813400603

Πληροφορίες κα Δασκαλάκη Καλλιόπη τηλ 2813400652 και e-mail: daskalaki@malevizi.gr

Η παρούσα υπηρεσία  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο ένταξης της πράξης “Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας Φάμπρικας και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο της ΤΚ Κεραμουτσίου” με κωδικό ΟΠΣ 5131914, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές , Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”, σύμφωνα με την  απόφαση ένταξης 13004/16-12-2021

Η παρούσα σύμβαση αφορά το υποέργο 2 της Πράξης “Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας Φάμπρικας και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο της ΤΚ Κεραμουτσίου”

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομης των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ιδιωτικών Καφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Φορολογική Ενημερότητα

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

δ) Εφόσον πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό, η εγγραφή του Οικονομικού Φορέα καθώς και το ειδικό επάγγελμα του, πρόσφατα ενημερωμένο.

Η ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μποκέας Μενέλαος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 534 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11/02/2022

Top