Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 30/12/2021

Γάζι, 24/12/2021
Αρ. Πρωτ. 19173
Αριθμ. Πρόσκλησης   45

Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 30-12-2021, και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας   

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (18η).
 2. Ταμειακή – λογιστική τακτοποίηση του Ταμείου, μετά την κατάσχεση ποσού 557,15 €.
 3. Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, βάση του άρθρου 176 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄).
 4. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια αναβατορίων για την προσπελασιμότητα ΑΜΕΑ στο 2ο και 3ο Δημοτικό σχολείο Γαζίου».
 5. Κήρυξη έκπτωτου προσωρινού αναδόχου – κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής, για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαράθου» και έγκριση παράταση ισχύος προσφορών.
 6. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» ενός σταθμού ταχείας φόρτισης NKR DC 180KW CC2/CCS2, εργοστασίου κατασκευής Sdee Ltd, με δυνατότητα διαμοιρασμού της ισχύος ανάμεσα σε δύο οχήματα και δυναμικής προσαρμογής της ισχύος.
 7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση της σχολικής μονάδας του 3ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
 8. Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας στις δικηγόρους του Δήμου για τον προσδιορισμό δικασίμου της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της με αριθ. 207/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και την παράστασή τους στον Άρειο Πάγο κατά την εκδίκαση αυτής
 9. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής ποσού 193,44 €, που εκδόθηκε κατά το οικονομικό έτος 2021, για την συμπλήρωση Δημοτικού φωτισμού στα Λινοπεράματα του Δήμου Μαλεβιζίου.
 10. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής ποσού 241,80 €, που εκδόθηκε κατά το οικονομικό έτος 2021, για την συμπλήρωση του δημοτικού φωτισμού, στον επαρχιακό δρόμο Κεραμούτσι Καμάρι θέση Αμυγδαλιάς του Δήμου Μαλεβιζίου.
 11. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής ποσού 1.157,42 €, που εκδόθηκε κατά το οικονομικό έτος 2021, για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή της Τ.Κ. Μονής του Δήμου Μαλεβιζίου.
 12. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής ποσού 48,36 €, που εκδόθηκε κατά το οικονομικό έτος 2021, για την συμπλήρωση Δημοτικού φωτισμού στην οδό Μπουμπουλίνας Τ.Κ. Γαζίου.
 13. Οριστική απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής ποσού 376,67€, που εκδόθηκε κατά το οικονομικό έτος 2019, για τη Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 135KVA με αριθμό 54655230 για την σύνδεση του νέου κτιρίου 1ου Δημοτικού σχολείου Γαζίου με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης.
 14. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, που εκδόθηκε κατά το οικονομικό έτος 2021 για επεκτάσεις, συνδέσεις, συμπληρώσεις Δημοτικού Φωτισμού.
 15. Απόδοση λογαριασμού και ταμιακή τακτοποίηση πάγιων προκαταβολών που αφορά τις Κοινότητες: Γαζίου, Κρουσώνα, Αστυρακίου, Γωνιών, Καλεσσίων, Κεραμουτσίου, Μαράθου, Τυλίσου, Φόδελε, Αηδονοχωρίου, Δαμάστας, Καμαρίου, Καμαριώτη, Κορφών, Λουτρακίου, Μονής, Σάρχου, του έτους 2021.
 16. Έγκριση υλοποίησης δαπανών μουσειοπαιδαγωγικού πολυθεματικού προγράμματος με τίτλο: «…ξεκίνησε να βρει τον ήλιο» στην Δημοτική Πινακοθήκη Τυλίσσου Δήμου Μαλεβιζίου χρηματοδοτούμενου από ΥΠΠΟΑ.
 17. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση των υποέργων με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαλεβιζίου» και «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Μαλεβιζίου» στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950, και τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
 18. Έγκριση σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Δήμου Μαλεβιζίου για την υλοποίηση της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας Συνεργασίας.

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30/12/2021

Top