Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τίτλο: «Άρση ετοιμορροποίας, κτηριακής αποκατάστασης, παλαιού ηγουμενείου μονής Αγίου Παντελεήμονα Φόδελε»

Τετάρτη, 29/12/2021

Ηράκλειο: 28-12-2021
Αρ.Πρωτ.:   19373
ΑΔΑΜ: 21PROC009865938

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προς :

1) ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε. , 2) ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 3) ICS-KOURAKIS

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προβαίνει  στην συλλογή προσφορών, για την  ανάθεση του έργου “Άρση ετοιμορροποίας, κτηριακής αποκατάστασης, παλαιού ηγουμενείου μονής Αγίου Παντελεήμονα Φόδελε“, Προϋπολογισμού 71.623,26  € και προσκαλεί τους παραπάνω Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των έργων , να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 1. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 124/2021  Μελέτης, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.
 3. Για την κάλυψη της δαπάνης της εκτέλεσης του ανώτερου έργου έχει εκδοθεί η με αριθ. 5041/16/4/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αριθμό καταχώρησης ΑΣΥΜ 222/16-04-2021 σε βάρος του Κ.Α. 64.7331.0001
 4. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 11-01-2022, στα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη- Γάζι , Πληροφορίες Φ. Σπανάκη τηλ.: 2813400631.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα παραπάνω  να καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δ. Μαλεβιζίου έως και την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 σφραγισμένο φάκελο που να περιέχει τα παρακάτω :

 Α .Σφραγισμένο υπό φάκελο με την Οικονομική Προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη.
Β. Υπό φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής στον οποίο θα εμπεριέχονται:
1. Εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
2. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης , οικονομικού φορέα ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο και συγκεκριμένα:
Α).Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του.
Β).Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
3.Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης υποβολής προσφοράς.
4.Φορολογική Ενημερότητα για τον οικονομικό φορέα και τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
5.Ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ).
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.
6. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
7. Ποινικό Μητρώο το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του. Το ποινικό μητρώο αφορά:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές.
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωποι.
8.«Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.
9. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
10. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι : δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού , σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και β: δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

12 Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη μεαριθ.Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β ́ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
13. Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) με αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

 1. Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ελεγχόμενος από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών  πριν την προσφορά  ή λήψη της  απόφασης.

  Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν να προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν4782/2021).
  Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη κοινοποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους.
  Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf Πρόσκληση732 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29/12/2021

Top