Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, οικονομικού έτους 2021

Πέμπτη, 21/10/2021

Γάζι, 21-10-2021

Με την την υπ΄ αριθ.πρωτ: 1465/19-10-2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός  του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη,  οικονομικού έτους 2021,  ως κατωτέρω:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΣΟΔΑ

Ι-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α΄-ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 1: Μισθώματα αστικών ακινήτων  –

Α) Μισθώματα ακινήτου  οδού Καλοκαιρινού    αρ. 190   Περιοχής Ηρακλείου (50 τ.μ.)   4.170,54 ετησίως (πληττόμενος  μισθωτής με ποσοστό μείωσης 100% για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο και 40%για Ιούνιο) πλέον  6.319,00 από χρήση 2020. Συνολικό ποσό   10.489,54€.

Β )Μισθώματα ακινήτου  οδού Καλοκαιρινού    αρ. 190   Περιοχής Ηρακλείου  (52 τ.μ.)   4.159,78 ετησίως (πληττόμενος  μισθωτής με ποσοστό μείωσης 100% για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο και 40% για Ιούνιο), πλέον  3.780,81 € από χρήση 2020.Συνολικό ποσό   7.940,59 €.

Γ) Μισθώματα ακινήτου  οδού Πλ. Καλλεργών   αρ. 3   Περιοχής Ηρακλείου   24.469,96 € ετησίως (πληττόμενος  μισθωτής με ποσοστό μείωσης 100% για τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο και 40%για Ιούνιο) πλέον 22.247,71 € από χρήση 2020.Συνολικό ποσό 46.717,67 €.

ΚΕΦ. Β΄-ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΕΦ. Γ΄- ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 2: Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων

α) Τράπεζα ΠΑΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ   λογ  1120767-1(ειδικός λογ/μος) όψεως τόκοι –50,00–  €.

β) Τράπεζα ΠΑΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ  τόκοι -6.800,00-€     (προθεσμιακός λογαριασμός)

ΚΕΦ. Δ΄- ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΦ. Ε΄- ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 3: Κρατήσεις υπέρ  τρίτων (Δημοσίου , ΙΚΑ κ.λ.π.)

α)Χαρτόσημο επί μισθωμάτων    2345,32 € (1681,84+ 285,86+ 377,62)

β)Κρατήσεις υπέρ τρίτων (φόροι προμηθευτών) 3.000,00

γ)Κρατήσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 300,00

δ)Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 300,00

ε)Χαρτόσημο επι της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 10,00

στ)Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 10,00

 

ΙΙ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α.(δις)-ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 1: Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων

1α) Μισθώματα ακινήτου  οδού Καλοκαιρινού    αρ. 170   Περιοχής Ηρακλείου ( και τα δύο μισθώματα) 9.672,69 €. Η μισθώτρια του ακινήτου ρύθμισε οφειλές από ενοίκια σε δόσεις.

1β) Μισθώματα ακινήτου  οδού Πλ. Καλλεργών   αρ. 3   Περιοχής Ηρακλείου  48.157,60€.

 Η μισθώτρια εταιρεία του ακινήτου ρύθμισε οφειλές από καθυστερούμενα ενοίκια σε δόσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 135.793,41
ΠΕΡΙΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  576.458,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 712.252,19

ΕΞΟΔΑ

Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  

ΚΕΦ. Α-Έξοδα Διοίκησης  & Διαχείρισης περιουσίας 

Άρθρο7 : Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχ/σης

α)Αμοιβές Λογιστή για την τήρηση λογιστικών & φορολογικών στοιχείων  Κληροδοτήματος      3.000,00 €.

β) Λοιπές δαπάνες διοίκησης 1.000,00-€.

           

ΚΕΦ. Β- Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας 

Άρθρο 1: Επισκευές αστικών ακινήτων 

Έξοδα Συντήρησης για την αποκατάσταση κτιρίου Λ. Καλοκαιρινού 190
Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση κτιρίου στη Λ. Καλοκαιρινού 190 15.000,00
   

Άρθρο 3: Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί Φόροι κ.λ.π.

α)Χαρτόσημο επί μισθωμάτων  (& ΟΓΑ)  –3,6% 2.345,32 Ευρώ.

β) Φορολογικές υποχρεώσεις (φόροι-ΕΝΦΙΑ) 16.000,00 Ευρώ.

γ) απόδοση κρατήσεων υπερ τρίτων 3.000,00

δ)Κρατήσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)    300,00

ε)Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)  300,00

στ)Χαρτόσημο επι της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)     10,00

θ)Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)        10,00

ΚΕΦ Γ.- Εκτέλεσης Κοινωφελών έργων

1 Εκτέλεση κοινωφελών έργων 74.400,00
Συντήρηση τάπητα προαύλιο χώρου σχολείου Φόδελε 74.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 115.365,32
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 596.886,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 712.252,19

Σχετική η με αριθμό 2/2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΣ-84Κ)  απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης (Οικονομική Επιτροπή).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ως

Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 266 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21/10/2021

Top