Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 15/10/2021

Γάζι, 08/10/2021
Αρ. Πρωτ. 14497
Αριθμ. Πρόσκλησης   37

Αγαπητέ συνάδελφε, τη Δευτέρα 18-10-2021, και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας   

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (12η)
 2. Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικ. έτους 2020 και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020 του Δήμου Μαλεβιζίου, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση της με αριθμό 82/2021 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2021
 4. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας (Οδός Σενετάκη) στην Δ.Ε. Γαζίου».
 5. Έγκριση 2ου πρακτικού, συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Μαλεβιζίου.
 6. Έγκριση 3ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Μαλεβιζίου και των Νομικών του προσώπων και αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ».
 7. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Καλεσών».
 8. Έγκριση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου μας και ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο.
 9. Έγκριση της μετάβασης των Αντιδημάρχων Αλμπαντάκη Μιχαήλ και Περυσικάκη Γρηγόριο, στην έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Μαλεβιζίου με δικό του περίπτερο και η οποία θα λάβει χώρα το διάστημα 14-16 Οκτωβρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
 10. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε, καθώς και στην έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Μαλεβιζίου με δικό του περίπτερο και η οποία θα λάβει χώρα το διάστημα 14-16 Οκτωβρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
 11. Παροχή α) Εξουσιοδότησης στη δικηγόρο Ηρακλείου Χριστίνα Γ Κοκκινάκη  Έβανς 44 ΑΜ ΔΣΗ 1146 που υπηρετεί στο δήμο Μαλεβιζίου με έμμισθη εντολή αμειβόμενη με πάγια αντιμισθία , να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή δια δηλώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 16/9/2021 και σε κάθε μετ’ αναβολήν δικάσιμο κατά τη συζήτηση της από 15-12-2017 υπ’ αριθ. καταθ. ΔΠρΗρ ΓΠ8919/15-12-2017 και υπ’ αριθ. καταθ. ΣτΕ 3689/21-12-2017 αιτήσεως ακυρώσεως που έχει ασκηθεί κατά της υπ’ αριθ. 510/2017 απόφασης του Δημάρχου του δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 757Γ/1-8-2017 και των λοιπών προσβαλλομένων πράξεων, και β) Έγκρισης του από 8-9-2021 Υπομνήματος του δήμου Μαλεβιζίου προς αντίκρουση της αιτήσεως ακυρώσεως και προς διατήρηση της ισχύος των προσβαλλομένων πράξεων.

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15/10/2021

Top