Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών εντός του οικισμού Κρουσώνα»

Παρασκευή, 27/08/2021

Ηράκλειο: 25/08/2021
Αρ.Πρωτ.: 12049

 

ΠΡΟΣ:

1. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ
2. ΜΠΕΝΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την  ανάθεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ, Προϋπολογισμού 72.500,00 και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:

I. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

II. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

III.Το Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”

IV. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

V. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

VI. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 107/2020 Μελέτης, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Η παρούσα Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4782/21 και παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας μέχρι και την 03-09-2021, στα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη- Γάζι , Πληροφορίες K Δασκαλάκη τηλ.: 2813400652.

Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος
Πετούσης Γεώργιος

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Πρόσκλησης4 MB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27/08/2021

Top