Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 23/11/2020

Γάζι, 16/11/2020
Αρ. Πρωτ.  19095
Αριθμ. Πρόσκλησης   41

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 23 – 11 – 2020, και από 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. θα γίνει δια περιφοράς  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις, και του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 – ΦΕΚ τεύχος Β 4899/6.11.2020, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                Μενέλαος Μποκέας                   

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μαλεβιζίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».
  2. Έγκριση της με αριθμό 92/2020 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 9ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2020.
  3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μαλεβιζίου με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης του υποέργου «Κατασκευή νέων γραφείων της ενορίας – προσθήκη πρόναου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ενορίας Αγίου Γεωργίου Φόδελε».
  4. Έγκριση για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από Μονή προς Μονιανή Σκάλα».
  5. «Απαλλαγή ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους για όσο χρονικό διάστημα ίσχυσαν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνoϊού COVID-19»
  6. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (Δέκατη ένατη).
  7. Εισήγηση περί πρόσληψης ΠΕ Αρχαιολόγου, δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α’), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/07 και την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
  8. Εισήγηση περί πρόσληψης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α’), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/07 και την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
  9. Εισήγηση περί πρόσληψης TE Λογιστών Διοίκησης Οικονομίας, δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α’), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/07 και την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23/11/2020

Top