Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

Παρασκευή, 30/10/2020

ΑΔΑ: 9ΒΟΟΩΛΣ-ΥΔ5
Γάζι, 23/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 17838/26-10-2020

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011. Για την “ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”.
6. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 1694/Β/29-7-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και σήμερα.
5. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μαλεβιζίου μπορούν να ορισθούν μέχρι πέντε ( 5 ) Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
6. Το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής: « Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 3852/2010»
7. Τη με αρ.πρωτ.17755/23-10-20 βεβαίωση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μαλεβιζίου περί ύπαρξης κενών θέσεων Ειδικών Συμβούλων καθώς και τη με αρ.πρωτ.12604/18-8-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου Μαλεβιζίου περί ύπαρξης πιστώσεων.
8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα σχετικά με σχεδιασμό κτιρίων, τακτοποίηση αυθαιρέτων, ανάπλαση-αναμόρφωση-διαμόρφωση περιοχών και χώρων.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) και 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης ενός (1) ειδικού συμβούλου Δημάρχου, πτυχιούχου Α.Ε.Ι., Πολιτικού Μηχανικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα σχεδιασμού κτιρίων, τακτοποίησης αυθαιρέτων, ανάπλασης-αναμόρφωσης-διαμόρφωσης περιοχών και χώρων, που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για θέματα αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.
Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του.
Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:
1.Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή :
• Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
• Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
• Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
• Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007), να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
2. Να κατέχουν πτυχίο AEI Πολιτικών Μηχανικών
3. Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, ανάπλασης-αναμόρφωσης-διαμόρφωσης περιοχών και χώρων και για θέματα αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1) Βιογραφικό σημείωμα.
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
3) Αντίγραφο Πτυχίου AEI
4) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17 ) του ανωτέρω νόμου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο ∆ήµο Μαλεβιζίου (αρμόδιος υπάλληλος Σπ.Κασσαπάκης, Αικ.Περπέρογλου τηλ. 2813400687,623) μέσα σε προθεσμία τριών (3) ήμερών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Έγγραφα Ανακοίνωσης499 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30/10/2020

Top