Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με Τηλεδιάσκεψη

Τρίτη, 20/10/2020

Γάζι 16-10-2020
Αριθ. Πρωτ.:17299
Αριθμ. Πρόσκλησης: 20

Την   Παρασκευή   23-10-2020  θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, με τηλεδιάσκεψη ,  με ώρα έναρξης 9:00 π.μ.,  λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 4484 Β΄/11-10-2020, ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 με θέμα: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», όπου στο Β’ Μέρος Άρθρο 10 «Υπαγωγή Περιφερειακών Ενοτήτων στα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας», η Περιφέρεια Κρήτης έως τις 25 Οκτωβρίου 2020 εντάσσεται στο τρίτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας (υψηλό), με εφαρμογή των αντίστοιχων προβλέψεων του άρθρου 1, όπου στο πεδίο εφαρμογής «Συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού», στο επιδημιολογικό επίπεδο 3 προβλέπεται: *έως 9 άτομα, *υποχρεωτική χρήση μάσκας, *τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/19, και του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου πραγματοποιείται προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΔΕΥΑΜ

(δια του Προέδρου Αναστασίου Λιαδάκη)

 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ στο πλαίσιο της δράσης: «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας»


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 1. Σύσταση Επιτροπής δρομολόγησης διαδικασιών και αξιολόγησης Δηλωτικού Σήματος Δήμου Μαλεβιζίου σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές.


Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γρηγορίου Φασουλάκη)

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (13η) του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (270/2020 απόφαση Ο.Ε.).
 2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (14η) του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (304/2020 απόφαση Ο.Ε.).
 3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (15η) του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (331/2020 απόφαση Ο.Ε.).
 4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (16η) του Δήμου οικονομικού έτους 2020 .
 5. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαλεβιζίου.
 6. Χαρακτηρισμός της ατομικής επιχείρησης ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων με τον διακριτικό τίτλο «DORA APARTMENTS», που βρίσκεται στη Λυγαριά της Κοινότητας Αχλάδας, της Δ.Ε. Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, ως εποχιακής.


Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γρηγορίου Φασουλάκη)

 1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως προς τη σύσταση μίας επιπλέον (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου (2/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 2. Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3345/2007 για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης της Ανακοίνωσης  αρ. ΣΟΧ 1Α/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών)  στο  Δήμου  Μαλεβιζίου.
 3. Μίσθωση ακινήτου στην περιοχή Αμμουδάρας έως Αλμυρό ποταμό, για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 4. Μίσθωση ακινήτου στα Άνω Καλέσσα για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 5. Μίσθωση ακινήτου στην Αγία Μαρίνα (Τσαλικάκι) για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 6. Εκκαθάριση αρχείου Τμήματος Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Μαλεβιζίου.
 7. Ακίνητο στην θέση Λιβάδι Κρουσώνα «Παλαιό Τυροκομείο».
 8. Λήψη απόφασης επί της 350 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα α) τη σύναψη πρακτικού συμβιβασμού επί της με αριθ. ΓΑ 1891/νΤΜ/356/2020 αναγνωριστικής αγωγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ο Δήμος Μαλεβιζίου κατά των εναγομένων αυτής, με αντικείμενο την αναγνώριση της κυριότητάς του στο περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο στη θέση Λιβάδι Κρουσώνα και β) την κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε με την άνω αγωγή του Δήμου Μαλεβιζίου (350/2020 απόφαση Ο.Ε.).
 9. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για τη προσωρινή λειτουργία λαϊκής αγοράς στην οδό Κων/νου Μητσοτάκη και συγκεκριμένα από την πόρτα εισόδου του χώρου στάθμευσης του Παγκρητίου Σταδίου έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, για το χρονικό διάστημα ενός μήνα (14/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 10. Έγκριση του με αριθμού 1/18-9-2020 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 σχετικά με την ονομασία και μετονομασία οδών Δήμου Μαλεβιζίου.
 11. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας & τοπωνυμιών.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφορίας.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος και βιώσιμης κινητικότητας.


Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γεωργίου Πετούση)

 1. Προσωρινός κυκλικός κόμβος επι της Λεωφ.Ελ. Βενιζέλου Δ. ΓαζΊου.
 2. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση ρέματος Ρέχτρας Ροδιάς Δήμου Μαλεβιζίου».
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Εμμανουήλ Σπυριδάκη & Γεωργίου Κουράκη περί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο συνιδιοκτησίας τους, στη θέση «Μούφακας» στο ΒΙΟΠΑ Τυλίσου, για εγκατάσταση αποθήκευσης υγραερίου με εμφιαλωτήριο (8/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.) .
 4. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών που συνορεύουν με τα Ο.Τ.119 και 120 της Μ2/2020 μεμονωμένης πράξης και αποδοχή αυτής (9/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.) .
 5. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών που συνορεύουν με τα Ο.Τ.116 και ΚΦ 117 της Μ1/2020 μεμονωμένης πράξης και αποδοχή αυτής (10/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.) .
 6. Τροποποίηση χρήσεων γης ρυμοτομικού σχεδίου Π.Ε.22 Γάζι στο Ο.Τ. 218 σύμφωνα με το ΓΠΣ του 1992 (12/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.) . .
 7. Προσχέδιο νόμου για την εκτός σχεδίου δόμηση (13/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.) .
 8. Έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στις θέσεις Παλαιόκαστρο- Λυγαριά- Λίμνη Αγία Πελαγία – Βαγιά Αμμουδάρα καθώς και των μη μόνιμων παρεμβάσεων για τη «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Μαλεβιζίου» (11/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.) .


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

(δια της Αντιδημάρχου Χρύσας Λυρώνη)

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Μαλεβιζίου- Έγκριση κανονισμού λειτουργίας .
 2. Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες από το Δήμο Μαλεβιζίου (3/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20/10/2020

Top