Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 14/10/2020

Γάζι, 09/10/2020
Αρ. Πρωτ.  16931
Πρόσκληση : 35

Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη 15 – 10 – 2020 και ώρα 9:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (Δέκατη Πέμπτη).
2. Έγκριση της με αριθμό 81/2020 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 8ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2020.
3. Έγκριση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου μας και ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο.
4. Έγκριση της έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2018, έπειτα από την με αριθμό 11/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
5. Έγκριση της έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2017, έπειτα από την με αριθμό 12/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
6. Έγκριση της έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2016, έπειτα από την με αριθμό 13/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
7. Έγκριση της έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2015, έπειτα από την με αριθμό 14/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
8. Έγκριση της έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2014, έπειτα από την με αριθμό 15/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
9. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Εξασφάλιση προσπελασιμότητας και συνθηκών ειδικής ασφάλειας στην οδό 16 Μαρτύρων στην περιοχή Τσαλικάκι Μαλεβιζίου».
10. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 360/2020 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 186.928,88 € στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 4.260,00 €.
11. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 246/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 18.612,40 € στον Ιωάννη Μακατουνάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 200,00 €.
12. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 366/2020 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 89.933,48 € στον Ιωάννη Γαυγιωτάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 2.050,00 €.
13. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 365/2020 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 86.962,92 € στον Μύρωνα Φραγγιουδάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 2.040,00 €.
14. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 7-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 364/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρία με την επωνυμία «Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΟΕ» το ποσό των 61.264,38 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1.400,00 €.
15. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 12-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 370/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Γεώργιο Κουτεντάκη του Κωνσταντίνου το ποσό των 49.748,80 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1.138 €.
16. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 7-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 249/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρία με την επωνυμία «ΓΡΥΛΟΣ Μ. – ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ» το ποσό των 6.353,84 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού των 1.524,92 € που θα πρέπει να καταβληθεί κατά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου είσπραξης, ήτοι συνολικά 7.878,76 €, και πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 210,00 €.
17. α) Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 9-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 361/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Νικόλαο Μανουρά του Κωνσταντίνου το ποσό των 44.044,80 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1.008 € και β) άσκηση ανακοπής, αίτησης αναστολής και χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 9.10.2020 παρά πόδας της άνω διαταγής πληρωμής επιταγής προς εκτέλεση, συνεπιδοθείσης στις 9-10-2020, συνολικού ποσού 46.106,20 €.
18. Ανάκληση ή μη μερική της 177/2019 απόφασης και συγκεκριμένα ως προς το θέμα πέρι άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και συγκεκριμένα παραίτηση ή μη εκ του δικογράφου της έφεσης με αρ κατάθεσης 113/2019 που η ασκήθηκε κατά της απόφασης 681/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που επιδόθηκε στον δήμο μας στις 13-3-2019 (αρ πρωτοκ 5085/2019) με την οποία επιδικάζεται στον ΟΑΚ το ποσόν των 34049,89 ευρώ πλέον τόκων για παροχή υπηρεσιών σε εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης 1417/19-11-99.
19. Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθ. 2579/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών) µε την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η υπ’ αριθ. πρωτ. 79209/425/22-12-2017 αγωγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ», με την οποία υποχρεώνεται ο ∆ήµος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην ενάγουσα 1.286,84 € νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής µέχρι την εξόφληση και 80 € για έξοδα δικαστικής δαπάνης.
20. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαλεβιζίου για τη λήψη απόφασης με θέμα α) τη σύναψη πρακτικού συμβιβασμού επί της με αριθ. ΓΑ 1891/νΤΜ/356/2020 αναγνωριστικής αγωγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ο Δήμος Μαλεβιζίου κατά των εναγομένων αυτής, με αντικείμενο την αναγνώριση της κυριότητάς του στο περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο στη θέση Λιβάδι Κρουσώνα και β) την κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε με την άνω αγωγή του Δήμου Μαλεβιζίου.
21. Έγκριση της ασκήσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. (Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου) 3790/15-9-2020 αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά 1. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 932/23-3-2020 Αποφάσεως Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων που ελήφθη από τη Γενική Διευθύντρια της Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έργο λατομείο αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής Δαμάστας (Β΄ λατομικός χώρος) Τ.Κ. Δαμάστας δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης από την εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Ανανέωση της αρ. πρ. 1513/26.4.2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) και 2. της σιωπηρής απόρριψης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της από 4-5-2020 υπ’ αριθ. πρωτ. (ΠΕΧΩΣ) 1470/4-5-2020 προσφυγής του Δήμου Μαλεβιζίου ενώπιον του άνω Υπουργού, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 932/23-3-2020 Αποφάσεως Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων της Γενικής Διευθύντριας της Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έργο λατομείο αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής Δαμάστας (Β΄ λατομικός χώρος) Τ.Κ. Δαμάστας δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης από την εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Ανανέωση της αρ. πρ. 1513/26.4.2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).
22. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 262/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 4.976,49 € στον Εμμανουήλ Μιχελουδάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 140€.
23. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 376/2020 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 52.402,40 € στον Ιωάννη Τσακαλάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1.200,00 €.
24. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 372/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει α) ποσόν των 58.379,20 € στον Ιωάννη Στρατάκη του Αντωνίου πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1.335,00 € και β) το ποσόν των 42.953,60 € στον Ιωάννη Στρατάκη του Κωνσταντίνου πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 985,00 €.

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 15/10/2020

Top