Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου

Παρασκευή, 11/09/2020

Γάζι, 10/09/2020
Αρ. πρωτ.: 570

Η Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου, έχοντας υπόψη:

1.     Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
2.     Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3.     Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
4.     Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5.     Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
6.     Την 71/2020 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου

 Προκηρύσσει την πλήρωση δύο   (2) θέσεων  Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, στο   1ο  Δημοτικό Σχολείο Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.       Η πρόσληψη θα γίνει για το διδακτικό έτος  2020-2021, και εφεξής
2.       Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.       Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·         Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί και από τις 13:00 μέχρι τις 14:00Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, σε συνεννόηση με τον Δ/ντή του σχολείου, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου  (τμηματική αποχώρηση των μαθητών με λεωφορεία)_.
4.       Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου, που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 132,00 € και Απριλίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ 

5.        Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση, πλην του χαρτοσήμου αποδείξεως (1%) & του ΟΓΑ (20% επί του χαρτοσήμου).

6.       Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
7.       Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
8.       Το άτομο που θα επιλεγεί, θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από την Δευτέρα 14/09/2020 έως την Παρασκευή 18/09/2020 και τις ώρες: 09:00 π.μ. – 12:00μ.μ. στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου στην διεύθυνση Πλατεία Κατσαμάνη, η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.       Εντοπιότητα
2.       Γονέας παιδιού, το οποίο φοιτεί στο 1ο  Δημοτικό σχολείο Γαζίου  (προσκομίζεται βεβαίωση που εκδίδεται από την σχολική μονάδα)
3.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.       Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2019
5.     
Δίπλωμα οδήγησης
6.     
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
7.     
Κάρτα ανεργίας
8.   
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η ικανότητα των ιδίων για την άσκηση των  καθηκόντων.

   Ο έλεγχος των αιτήσεων και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής την Παρασκευή 18/09/2020 και ώρα 13:30 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή .  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο: 2813-400633.

Η πρόεδρος
Επταμηνιτάκη Μαγδαληνή

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Προκήρυξη πρόσληψης σχολικού τροχονόμου 108 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11/09/2020

Top