Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παροχή διευκρινήσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».

Πέμπτη, 10/09/2020

Για τον διαγωνισμό της αναφερόμενης στο θέμα παροχής υπηρεσιών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15/09/2020 σας διευκρινίζουμε ότι :
Όσον αφορά την παράγραφο 2.2.4. «Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας» της διακήρυξης, εκ παραδρομής αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο ότι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, «ήτοι λειτουργία, συντήρηση και επισκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων».
Η ορθή διατύπωση είναι : Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι εκτέλεση δειγματοληψιών και χημικών – μικροβιολογικών αναλύσεων νερού και λυμάτων.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Λιαδάκης Αναστάσιος

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Παροχή Διευκρινήσεων 232 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11/09/2020

Top