Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020»

Παρασκευή, 22/05/2020

Γάζι, 22.05.2020
Αρ. πρωτ.: 7523
ΑΔΑ: 9ΘΜ8ΩΛΣ-Ξ69
ΑΔΑΜ: 20PROC006752033

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020» με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 129.528,15 ευρώ με Φ.Π.Α 24%.
1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχ. Δ/νση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71414 διεύθυνση στο διαδίκτυο www.malevizi.gr Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργία Σμαργιανάκη, e-mail: smargianaki@malevizi.gr , τηλ. 2813400697, φαξ:2810822123
2. CPV: 92332000-7 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων
3 .Κωδικός ΝUTS τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL431
4. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Tα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr.
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Σκοπός της δημόσιας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 02/2020 Μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Αναλυτικής Διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/04-04-2018/τεύχος Α΄).
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας και διαθέτουν άδεια σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, το απαιτούμενο προσωπικό και οργάνωση για την άρτια εκτέλεση της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο ‘Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
8.Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 09:00 π.μ.
– Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 92443
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6117.0001 του Π/Υ του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
12. Διάρκεια Σύμβασης: Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται από την 01/06/2020 ή από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 30.09.2020.
13. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με 2.089,17 €) και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
14. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.malevizi.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διαγωνισμού 4 MB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22/05/2020

Top