Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την ανάθεση του έργου:«Νέα Δεξαμενή και Αντικατάσταση Παλαιού Δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ξύπετρα Δ.Ε. Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου»

Τετάρτη, 13/05/2020

Γάζι, 12/05/2020
 Αριθ. Πρωτ.: 974

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) διακηρύττει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:«ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ   ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΥΠΕΤΡΑ Δ.Ε ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 166.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

  • CPV: 45240000-1- Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα
  • CPV: 45231300- 8: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

Το έργο ανήκει στις εξής κατηγορίες:

  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τάξης Α2 και άνω (δαπάνη εργασιών με ΓΕ – ΟΕ και απρόβλεπτα 125.845,77€) και Η/Μ τάξης Α1 και άνω (δαπάνη εργασιών με ΓΕ – ΟΕ και απρόβλεπτα 39.591,21€) ή
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τάξης Α2 και άνω (δαπάνη εργασιών με ΓΕ-ΟΕ και απρόβλεπτα 165.436,98€) ή
  • Η/Μ τάξης τάξης Α2 και άνω (δαπάνη εργασιών με ΓΕ-ΟΕ και απρόβλεπτα 165.436,98€)

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης επί διανοιγμένων οδών στην Τ.Κ. Καβροχωρίου της Δ.Ε. Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου και στην κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στη θέση «Ξύπετρα».

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου www.deyamalevizi.gr Πληροφορίες δίνονται στην Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου (τηλ.: 2810-824625) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-822964, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Π. Μπαρτσίδη. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/05/2020, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 29/05/2020.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 όπως ισχύει και της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-06-2020, ημέρα Τετάρτη στις 14:00μ.μ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10-06-2020  ημέρα Τετάρτη στις 10:00π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα.

Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε)  και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  3.320,00 που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο αριθμ. 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» του Υπουργείου Οικονομίας & Αναπτυξιακής Πολιτικής και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜ.

H παρούσα προκήρυξη  δημοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyamalevizi.gr

Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Mαλεβιζίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Δημοπράτησης 3 MB
2 zip Μελέτη 4 MB
3 zip Τεύχη Διακήρυξης 837 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13/05/2020

Top