Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού : “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Παστεριωμένου-Ομογενοποιημένου Γάλακτος εργαζομένων της ΔΕΥΑΜ”

Παρασκευή, 21/02/2020

Αρ. Πρωτ.:315/20-02-20
Α.Δ.Α.: Ω5ΖΓΟΡΧΖ-ΔΘ2
Α.Δ.Α.Μ. : 20PROC006323647

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : α) μέσων ατομικής προστασίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων της ΔΕΥΑΜ κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, CPV : 18100000-0 και β) παστεριωμένου και ομογενοποιημένου γάλακτος έτους 2020-2021, CPV : 15511100-4.
Προσφορές υποβάλλονται για τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων, όπως αυτά προδιαγράφονται στην υπ’ αριθ. 312/20-02-20 διακήρυξη της ΔΕΥΑΜ και τα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Η δαπάνη αξίας των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (9.065,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό 60-02 «Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού» του προϋπολογισμού του έτους 2020, και με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/16.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών : 05/03/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα : 11:00 π.μ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 21/02/2020 στη διεύθυνση : https://deya.malevizi.gov.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Ε-mail : deyagazi@otenet.gr και deyagmf@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Προκήρυξης 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 21/02/2020

Top