Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση : “Προμήθεια Αδρανών Υλικών, έτοιμου Σκυροδέματος και Ασφαλτομίγματος”

Παρασκευή, 21/02/2020

Αρ. Πρωτ. : 329/19-02-20
Α.Δ.Α.: 9Κ43ΟΡΧΖ-Σ3Ω
Α.Δ.Α.Μ. :20PROC006328606

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : α) έτοιμου σκυροδέματος C12/15, β) 3Α λατομείου και άμμου λατομείου και γ) ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,5 και ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-5 για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου σε επισκευές, συντηρήσεις και επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Προσφορές υποβάλλονται για τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων, όπως αυτά προδιαγράφονται στην υπ’ αριθ. 330/21-02-2020 διακήρυξη της ΔΕΥΑΜ και τα έγγραφα της σύμβασης.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Η προμήθεια περιλαμβάνει: «Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15» με CPV : 44114100-3, «3Α λατομείου και άμμου λατομείου» με CPV : 14212200-2 και «Ασφαλτόμιγμα Α.Σ.12,5 και ασφαλτικό γαλάκτωμα ΚΕ-5» με CPV : 44113620-7.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 26.419,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον κωδικό 25-06-02-0003 «Οικοδομικά Υλικά- Αδρανή Υλικά» και τον κωδικό 25-06-03-0003 «Ασφαλτόμιγμα» του προϋπολογισμού του έτους 2020, και με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/16.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών : 06/03/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα : 11:00 π.μ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 24/02/2020 στη διεύθυνση : https://deya.malevizi.gov.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Ε-mail : deyagazi@otenet.gr και deyagmf@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διακήρυξης 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24/02/2020

Top