Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών Μετρητικών Διατάξεων Κατανάλωσης των Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Μαλεβιζίου»

Παρασκευή, 31/01/2020

Γάζι,  31/01/2020
Αριθ. Πρωτ. : 171

Για τον διαγωνισμό της αναφερόμενης στο θέμα προμήθειας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/02/2020 σας διευκρινίζουμε τα εξής:

  1. Όσον αφορά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.4 «Γλώσσα» της διακήρυξης αυτά θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
  2. Όσον αφορά την περίπτωση θ) της υποπαραγράφου παράγραφο 2.2.3.3 «Λόγοι αποκλεισμού» της διακήρυξης, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας, στην περίπτωση που ο αναθέτοντας φορέας μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 1: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών Μετρητικών Διατάξεων Κατανάλωσης των Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Μαλεβιζίου»

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Παροχή Διευκρινήσεων 193 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 04/02/2020

Top