Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Δευτέρα, 27/01/2020

Γάζι   27/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 135

Θέμα: Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» (ΑΔΑΜ 19PROC006083761 2019-12-20)

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 135/27-01-2020 διευκρινιστικού ερωτήματος της εταιρείας «ENVIROPLAN A.E.» για τον διαγωνισμό της μελέτης του θέματος (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 06-02-2020), σας διευκρινίζουμε ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης ποσού 1.000,00 € όπως ακριβώς αναγράφεται άρθρο 15.1 της διακήρυξη, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 2%.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι το ποσό της εγγύησης μπορεί να είναι έως 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, όχι απαραίτητα 2%.

                                                                                                       Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑΜ

                                        Γιώργος Κουγιουμουτζάκης

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Παροχή Διευκρινήσεων 200 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27/01/2020

Top