Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για ανάθεση της: “Εκποίηση Άχρηστων Υλικών της ΔΕΥΑΜ”

Παρασκευή, 03/01/2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προκηρύσσει και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία (αρ. 199, παρ. 1 και αρ. 201 του ΔΚΚ) για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης επί της εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες της τιμής εκκίνησης για το σύνολο των υλικών που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.

Τα εκποιούμενα υλικά καθώς και το εκτιμώμενο τίμημα τους αναλύεται στα Τεύχη Διακήρυξης που ακολουθούν συνημμένα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
έντεκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ ( 11.350,00) χωρίς Φ.Π.Α. 24%

Η δημοπρασία φανερή και προφορική θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής την 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.π.μ (λήξη επιδόσεως φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής).

Η διενέργεια της δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, και τα άρθρα 186 και 199 του Δ.Κ.Κ. – ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 Τεύχος Α’) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα προσφέρουν για το σύνολο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που ανέρχεται στο πόσο των 1.135,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη Διακήρυξη καθώς και στους αναλυτικούς ορούς της Δημοπρασίας στη διεύθυνση : https://deya.malevizi.gov.gr.

Πληροφορίες επί της διαδικασίας :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Ε-mail : deyagazi@otenet.gr και deyagmf@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Λιαδάκης Αναστάσιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διακήρυξης Τεύχη Διακήρυξης
487 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03/01/2020

Top