Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων-Αποκατάσταση τομών»

Τρίτη, 31/12/2019

Γάζι: 30/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 3931/30-12-2019
ΑΔΑ : 9ΥΨ2ΟΡΧΖ-ΑΧΙ
ΑΔΑΜ : 19PROC006121173

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων-Αποκατάσταση τομών»

(CPV: 45233222-1: Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεις)

συνολικού προϋπολογισμού 27.300,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το έργο ανήκει στην κατηγορία της ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 27.140,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το έργο αφορά στην επισκευή φθορών οδοστρωμάτων-αποκατάσταση τομών σε όλη την έκταση του Δήμου Μαλεβιζίου.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, deya.malevizi.gov.gr. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα είναι αναρτημένο μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, deya.malevizi.gov.gr. Πληροφορίες δίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115,  ΤΚ 71414 Γάζι, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, τηλ.: 2810-824625, fax: 2810-822964, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παρασκευή Μπαρτσίδη. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται το αργότερο έως την 17/01/2020, εφόσον έχουν ζητηθεί έως την 13/01/2020.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α  Mαλεβιζίου στο Γάζι Νομού Ηρακλείου, την 21η του μήνα Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95  παράγραφος 2α του Ν.4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε)  και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Δε δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Mαλεβιζίου. 

ΓΑΖΙ  30/12/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ

 

Ανακοίνωση για ορθή επανάληψη του τιμολογίου που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Επισκευή Φθορών Οδοστρωμάτων-Αποκατάσταση τομών»

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09/01/2020

Top