Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Επέκτασης Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών του υπάρχοντος Εξωτερικού και Εσωτερικού Δικτύου Υδροδότησης των Δ.Ε. Κρουσώνα και Τυλίσου»

Δευτέρα, 23/12/2019

 Γάζι : 18/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 3779
Α.Δ.Α. :  ΩΔΩ9ΟΡΧΖ-ΣΡ4
Α.Δ.Α.Μ. : 19PROC006088131

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της πράξης :

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ»

προϋπολογισμού  1.330.924,04 € (χωρίς ΦΠΑ).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 23 / 12 /2019.  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: https://deya.malevizi.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 03/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 07/02/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 83055

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:

Α) Τοπικοί σταθμοί ελέγχου, προϋπολογισμού 1.157.154,04 (χωρίς ΦΠΑ)

Β) Κεντρικός σταθμός ελέγχου, προϋπολογισμού 141.850,00 (χωρίς ΦΠΑ).

Γ) Λοιπές υπηρεσίες, προϋπολογισμού 31.920,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά για όλες τις ομάδες

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.

 Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ Ε2751, είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ, ενώ το ποσό της δαπάνης αξίας 319.421,77 € που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ  χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 26.618,48 €. Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ  τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει την  05/03/2021

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας).

Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 18/12/2019 και στον ελληνικό τύπο η 23/12/2019.

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

     Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyagazi@otenet.gr και deyagmf@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).

Fax  επικοινωνίας : 2810 822964.

Αρμόδιος : Φασουλάκης Μιχάλης.

                          Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου

             Λιαδάκης Αναστάσιος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

  1. Δικτυακός τόπος Δήμου Μαλεβιζίου: https://deya.malevizi.gov.gr.
    Ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  2. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
  3. Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.eprocurement.gov.gr,
  4. Εφημερίδες

α) «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» (Οικονομική – Εφημερίδα Πανελλήνιου Ενδιαφέροντος)
β) «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» (Τοπική Εφημερίδα)
γ) «ΠΑΤΡΙΣ» (Τοπική Εφημερίδα)

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ»

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27/01/2020

Top