Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Σάββατο, 21/12/2019

Γάζι, 20-12-2019
Αριθ. Πρωτ.: 3817
Α.Δ.Α. : ΨΝΦ6ΟΡΧΖ-ΧΒ1
Α.Δ.Α.Μ. : 19PROC006082939

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης  με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 99.799,88€ (με απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α.)

(CPV:  90710000-7, 71320000-7)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 99.799,88 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

  • 34.530,30 €  για μελέτη κατηγορίας  (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  •   4.750,20 €  για μελέτη κατηγορίας  (27) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • 308,00 €  για μελέτη κατηγορίας   (3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  • 135,00 €  για μελέτη κατηγορίας   (9) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
  • 135,00 €  για μελέτη κατηγορίας  (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
  • 21.924,00 €  για μελέτη κατηγορίας  (20) ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

      και  13.017,38 για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan) με κύρια στάδια την αποτύπωση – ανάλυση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τις προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης, τις προτάσεις και το πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος, Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, κοστολόγηση της παροχής των υπηρεσιών νερού ύδρευσης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου deya.malevizi.gov.gr. Πληροφορίες δίνονται στην Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου (τηλ.: 2810-824625) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-822964, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παρασκευή Μπαρτσίδη. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/01/2020, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 31/01/2020.

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (με τις επικαιροποιήσεις του Ν.4605/2019), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 και της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια της αναλυτικής διακήρυξης.

 Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06-02-2020, ημέρα Πέμπτη στις 14:00μ.μ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-02-2020  ημέρα Τετάρτη στις 10:00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

  1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών (υπό το πρίσμα της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του νέου μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του Π.Δ. 71/2019) στις κατηγορίες μελετών:

Κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξης Α’ και άνω

Κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Α’ και άνω

Κατηγορία μελέτης   3, πτυχίο τάξης Α’ και άνω

Κατηγορία μελέτης  9, πτυχίο τάξης Α’ και άνω

Κατηγορία μελέτης 16, πτυχίο τάξης Α’ και άνω

Κατηγορία μελέτης 20, πτυχίο τάξης Α’ και άνω

Τα ως άνω κριτήρια τίθενται ως αποδεικτικά στοιχεία μόνο για τους υποψήφιους μελετητές των οποίων τα πτυχία είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου του 2019 (ημ/νια έκδοσης του Π.Δ. 71/2019) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 4 του Ν.4635/30-10-2019 που αντικατέστησε τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.2 του Π.Δ. 71/2019 και ισχύουν.

 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

(α) Για τη κατηγορία μελέτης  (13) Υδραυλικών έργων, 1 στέλεχος τουλάχιστον  10ετούς εμπειρίας

(β) Για την κατηγορία μελέτης (27) Περιβαλλοντικών, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας

(γ) Για την κατηγορία μελέτης  (3) Oικονομικών, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας

(δ) Για την κατηγορία μελέτης  (9) Ηλεκτρομηχανολογικών, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας

 (ε) Για την κατηγορία μελέτης (16) Τοπογραφικών, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας

(στ) Για την κατηγορία μελέτης (20) Γεωλογικών – Υδρογεωλογικών, 1 στέλεχος τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.000,00 που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ανέρχεται στους δεκαοκτώ 18 μήνες, αν ληφθούν υπ’ όψη και οι προβλεπόμενοι ενδεικτικοί χρόνοι για την έγκριση κάθε σταδίου της μελέτης. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται, για το σύνολο των σταδίων, τους δώδεκα 12 μήνες.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με  αναβάθμιση  του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη». Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κωδικός ενάριθμου στο ΠΔΕ 2018ΕΠ00210034, Κωδικός ΟΠΣ 5029869) και έχει λάβει έγκριση διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 260840/17-10-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ:6ΥΟΝ7ΛΚ-210).

H παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο στις εφημερίδες Πατρίς και Νέα Κρήτη, σύµφωνα µε το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., καθώς και στην ιστοσελίδα deya.malevizi.gov.gr

Δεν θα να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Mαλεβιζίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27/01/2020

Top