Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος-Συντήρηση Πυροσβεστήρων»

Τετάρτη, 11/12/2019

Αρ. Πρωτ. : 3678/11-12-19

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον  έλεγχο και την συντήρηση πυροσβεστήρων, με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσιών είναι 377,00 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α.62-07-04 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Η ανάθεση της ανωτέρω παροχή υπηρεσιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ’ αριθ. 3647/05-12-2019 Τεχνική Έκθεση της ΔΕΥΑΜ, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να σφραγίσουν το Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και η Τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑΜ, παραλαμβάνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου https://deya.malevizi.gov.gr   και  δύναται να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

                                                                                       Ο  Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

     Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Πρόσκλησης 139 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11/12/2019

Top