Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:«Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρων Σ5 και Σ7 της Μελέτης Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου»

Τετάρτη, 04/12/2019

Γάζι,  04/12/2019
Αρ. Πρωτ.: 24304/04-12-2019
ΑΔΑ: 6ΡΔ6ΩΛΣ-Θ9Μ
ΑΔΑΜ: 19PROC005959161

 1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου “Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρων Σ5 και Σ7 της Μελέτης Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου, με εκτιμώμενη συνολική αξία 6.175.200,01 €.
 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 4.976.016,33 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, χωρίς αναθεώρηση).
 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20/12/2019 και ώρα 10:00πμ, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 27/12/2019 και ώρα 17:00μμ. Πληροφορίες κ.Κουτάντου Παρασκευή τηλ.: 2813400658 και κ.Δασκαλάκη Καλλιόπη 2813400652.
 4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 6. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι [45240000-1]
 7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 1. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
 2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 1. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης
 2. Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην 4η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, εφόσον η βεβαίωση αυτή ήταν σε ισχύ στις 3-7-2019, ημερομηνία έκδοσης Π.Δ. 71/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 5 του Ν.4635/2019, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του Π.Δ. 71/2019.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εναλλακτικά ισχύουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στις παραγράφους 22.Β ως και 22.Δ της Αναλυτικής Διακήρυξης.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” & ΕΣΟΔΑ και Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.
 2. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 99.600,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
 3. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 4. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
 5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 30 ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 6. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμό …………/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
 7. 24. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί τα εξής:
 • Η με αρ. πρωτ 14272/10-07-2019 απόφαση για την Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ9Κ1ΩΛΣ-ΗΕΠ, ΑΔΑΜ: 19REQ005261667) για το οικονομικό έτος 2019, η οποία εκδόθηκε για τις ανάγκες της παρούσας διαδικασίας στον κ.α. 69.7336.0001. του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου.
 • Η με αριθμ.πρωτ. 13361/10-07-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετής) με ΑΔΑ:ΩΣΓ5ΩΛΣ-Ν4Σ και ΑΔΑΜ: 19REQ005261667 η οποία εκδόθηκε για τις ανάγκες του έργου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 1. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στις εφημερίδες, Πατρίδα, Νέα Κρήτη και Άποψη του Νότου, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr

Ο Δήμαρχος

 Μενέλαος Μποκέας

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Προκήρυξης1 1 MB
2 zip Τεύχη Προκήρυξης2 1 MB
3 zip Τεύχη Προκήρυξης3 77 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 04/12/2019

Top