Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της : “Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου”

Πέμπτη, 28/11/2019

Αρ. Πρωτ. : 3469/22-11-19
Α.Δ.Α. : 6696ΟΡΧΖ7ΞΗ
Α.Δ.Α.Μ. : 19PROC005929562

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» CPV : 50000000-5 & 50116500-6, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής, με συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης (%) επί των τιμών αναφοράς της παροχής υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης και επί τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών – ελαστικών του οικονομικού φορέα τους οποίους θα καταθέσει μαζί με την προσφορά του.
Η υπ’ αριθ. 33/2019 μελέτη της ΔΕΥΑΜ και τα έγγραφα της σύμβασης αφορούν την εκτέλεση των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π, και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 193/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Η μελέτη περιλαμβάνει τρείς (3) επιμέρους ομάδες και οι οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μία ή περισσότερες ομάδες.
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η ίδια η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 35.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και βαρύνει τον κωδικό 62-07-03-000 του προϋπολογισμού του έτους 2019, και με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του 2020.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του ν. 4412/16.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα : 11:00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 28/11/2019 στη διεύθυνση : https://deya.malevizi.gov.gr

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Ε-mail : deyagazi@otenet.gr και deyagmf@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Λιαδάκης Αναστάσιος

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διαγωνισμού 3 MB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/11/2019

Top