Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια – Τοποθέτηση Χλοοτάπητα και Προβολέων στην ΔΕ Τυλίσου Δ. Μαλεβιζίου»

Τρίτη, 19/11/2019

ΓΑΖΙ : 15-11-2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ:23189
ΑΔΑ: ΩΓΑ6ΩΛΣ-ΥΣ1
ΑΔΑΜ:19PROC005867806

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό  διαγωνισμό υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της ομάδας για την προμήθεια με τίτλο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 170.624,00

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας  είναιεκατόν τριάντα επτά χιλιάδες και εξακόσια (137.600,00€) πλέον ΦΠΑ ή εκατόν εβδομήντα χιλιάδες και εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (170.624,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών είναι η 05-12-2019 και ώρα 08:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών είναι η 12-12-2019 και ώρα 15:00μ.μ.

Αρμόδιoς υπάλληλος είναι η Δασκαλάκη Καλλιόπη τηλ: 2813400652 fax:2810 371870

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:

Δ/νση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη

Τηλ. 2813400652 φαξ: 2810 371870 αρμόδιος υπάλληλος Δασκαλάκη Καλλιόπη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Προκήρυξης 1 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19/11/2019

Top