Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Κρουσώνα Δ. Μαλεβιζίου»

Τρίτη, 19/11/2019

Γάζι, 15-11-2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ:23185
ΑΔΑ: 6ΞΕΙΩΛΣ-6ΓΜ
ΑΔΑΜ: 19PROC005867369

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό  διαγωνισμό υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο  της προμήθειας με τίτλο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 207.700,00

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας  είναιεκατόν εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (167.500,00€) πλέον ΦΠΑ ή διακόσια επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (207.700,00,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών είναι η 04-12-2019 και ώρα 08:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών είναι η 11-12-2019 και ώρα 15:00μ.μ.

 Αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ικαι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Αρμόδιoς υπάλληλος είναι η Δασκαλάκη Καλλιόπη τηλ: 2813400652 fax:2810 371870

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:

Δ/νση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη

Τηλ. 2813400652 φαξ: 2810 371870 αρμόδιος υπάλληλος Δασκαλάκη Καλλιόπη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Προκήρυξης 1 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19/11/2019

Top