Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Παρασκευή, 08/11/2019

Γάζι, 7/11/2019
Αριθ . Πρωτ.: 22707/8-11-19

Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες  ανάγκες Ο.Τ.Α.» , του Ν. 3584/2007  (ΦΕΚ 143/Α) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.4455/2018 (ΦΕΚ133/Α΄19-7-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 3. Την με αρ. 1889/2019 (ΑΔΑ: 9Α0ΠΩΛΣ-ΡΝ1) απόφαση του Δημάρχου Μαλεβιζίου, «Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων).
 4. Την υπ’ αριθμ. 237/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΔΛΩΛΣ-Γ54) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου περί πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Γυμναστών).
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου όπως δημοσιεύτηκε τροποποιημένος στο ΦΕΚ 3673 /19-10-2017/τ.Β’.
 6. Την υπ’ αριθμ. 20400/10-10-2019 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών της Υπηρεσίας Αθλητισμού  του Δήμου Μαλεβιζίου, και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Γαζίου ως εξής:

α/α Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων

 

1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Γυμναστές) ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ -2-

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης

    ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη-Γάζι) Γραφείο Πρωτοκόλλου τηλ 2813400602,605 ή Γραφείο Προσωπικού τηλ: 2813400687,623 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
 6. Ασφαλιστικό βιβλιάριο ΙΚΑ.
 7. Α.Μ.Κ.Α.
 8. IBAN τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου.
 9. Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. τρέχουσας χρήσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 11-11-2019 έως 13-11-2019.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Ανακοίνωση 423 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08/11/2019

Top