Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Πρόσληψης μίας  (1) θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, στο   2ο-3ο  Δημοτικό Σχολείο Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου

Παρασκευή, 18/10/2019

Γάζι, 17/10/2019
Αρ. πρωτ.: 697

Η Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου, έχοντας υπόψη:

1.   Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
2.   Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3.   Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
4.   Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5.   Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
6.   Την με αριθμ. πρωτ. 687/14-10-19 αίτηση παραίτησης του Μαυράκη Βασίλειου
7.   Την 63/2019 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου

Προκηρύσσει την πλήρωση μίας  (1) θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, στο   2ο-3ο  Δημοτικό Σχολείο Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.    Η πρόσληψη θα γίνει για το διάστημα από 21/10/19 έως 15/06/20, και εφεξής
2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·        Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
·        Από τις 13:00 μέχρι τις 13:45
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, και μπορεί να αλλάξουν, σε συνεννόηση με τον Δ/ντή του σχολείου, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου, που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 132,00 € και Απριλίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ .
5.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
7.    Το άτομο που θα επιλεγεί, θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.       

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από την Πέμπτη 17/10/2019 έως την Δευτέρα 21/10/2019 και τις ώρες: 09:00 π.μ. – 12:00μ.μ. στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής διεύθυνση Μενελάου Λουντέμη 11 Τσαλικάκι, η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.   Εντοπιότητα
2.   Γονέας παιδιού, το οποίο φοιτεί στο 2ο-3ο  Δημοτικό σχολείο Γαζίου (προσκομίζεται βεβαίωση που εκδίδεται από την σχολική μονάδα)
3.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.   Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2018
5.   
Δίπλωμα οδήγησης
6.  
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
7.  
Κάρτα ανεργίας
8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η ικανότητα των ιδίων για την άσκηση των  καθηκόντων.

Ο έλεγχος των αιτήσεων και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής την Δευτέρα 21/10/2019 και ώρα 13:30 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή .  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο: 2815-104021.

                                                                                                            Η πρόεδρος                                                                                                               Φραντζεσκάκη Άννα

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Προκήρυξη πρόσληψης 166 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18/10/2019

Top