Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Πέμπτη, 17/10/2019

Γάζι, 14/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 20790/15-10-2019
ΑΔΑ: ΩΙΠΠΩΛΣ-902

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 1694/Β/29-7-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και σήμερα.
 4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μαλεβιζίου μπορούν να ορισθούν μέχρι πέντε ( 5 ) Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
 5. Το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής: « Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 3852/2010»
 6. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα σχετικά με προαγωγή του αθλητισμού.

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/19), η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 μπορεί να γίνεται με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται , σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης ενός (1) ειδικού συνεργάτη Δημάρχου (απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα σχετικά με: α) προαγωγή του αθλητισμού (ιδίως του μαζικού), β) διοργάνωση-συμμετοχή σε τοπικές-εθνικές-διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, γ) βελτίωση – δημιουργία κατάλληλων υποδομών (ποδηλατοδρόμων, πάρκων αναψυχής, χώρων αθλητικών εκδηλώσεων) δ) υποστήριξη και ενίσχυση της αθλητικής τουριστικής ανάπτυξης,  που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07) αφού συνεκτιμηθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων.

Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής. Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου  θα προσληφθεί.

 Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

                Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:

      1.Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17),  δηλαδή :

 • Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση  ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007), να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
 1. Να κατέχουν απολυτήριο λυκείου.
 2. Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε διοικητικά θέματα (ως οργανωτικό μέλος-σύμβουλος αθλητικών διοργανώσεων, διοικητικό μέλος σωματείων) και στα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα σχετικά με την προαγωγή του αθλητισμού.
 3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:

1) Βιογραφικό σημείωμα.

2)  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

3) Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.

4) Τίτλο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας

5) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

9) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού  (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17 ) του ανωτέρω νόμου.

               Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο ∆ήµο Μαλεβιζίου (αρμόδιοι υπάλληλοι Σπ.Κασσαπάκης, Αικ.Περπέρογλου τηλ. 2813400687,623) μέσα σε προθεσμία τριών (3) ήμερών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Γνωστοποίηση 126 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 17/10/2019

Top