Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Τετάρτη, 09/10/2019

ΓΑΖΙ : 04-10-2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 20129
ΑΔΑ: ΩΨΙΖΩΛΣ-Η1Χ
ΑΔΑΜ: 19PROC005675705

 Ο Δήμος Μαλεβιζίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό  διαγωνισμό υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της ομάδας για την προμήθεια με τίτλο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
ΣΤΗN ΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 170.624,00

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας  είναι εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες και εξακόσια  (137.600,00€) πλέον ΦΠΑ ή εκατόν εβδομήντα χιλιάδες και εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (170.624,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Η Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.qov.qr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στα σχετικά αρχεία.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν είτε σε ένα ΤΜΗΜΑ ή στο σύνολο της προμήθειας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν :

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή και προμηθευτές των υπό προμήθεια υλικών.

β) Ενώσεις κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) Συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή και προμηθευτών

δ) Κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προμηθευτών που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας του ΕΟΧ ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε
Οι Ενώσεις, Συνεταιρισμοί και Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 περί συστάσεως του αντιστοίχου νομικού σχήματος, εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξη τούτο σε διάστημα δέκα ημερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών είναι η 25-10-2019 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών είναι η 01-11-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη δίνονται 6 (έξι ) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 180 ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) (βλ. σχετικά αρχεία)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, τμήματος  αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό ογδόντα  (180) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγύησης συμμετοχής διακόσια δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.

Αρμόδιoς υπάλληλος είναι η Δασκαλάκη Καλλιόπη  τηλ: 2813400652 fax:2810 371870

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:
Δ/νση: Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη
Τηλ. 2813400652 φαξ: 2810 371870 αρμόδιος υπάλληλος Δασκαλάκη Καλλιόπη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Προκήρυξης 1 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 09/10/2019

Top