Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Σχολικού Κυλικείου

Πέμπτη, 08/08/2019

Αριθ. Πρωτ:  225/17.07.2019
ΑΔΑ: 65ΕΔΟΛ5Γ-Ψ6Ε

     Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου με την με αρ. 18/2019 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Λυκείου Γαζιου Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 τ. Β΄/30.05.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1(ΦΕΚ 2646/τ.Β΄/25.08.2016).

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 18/07/2019 έως 26/08/2019. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δήμο Μαλεβιζίου, , Πλατεία Κατσαμάνη Γάζι,   την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ., ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, δημοτικά νομικά πρόσωπα καθώς και πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή και έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

   Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στο Δήμο Μαλεβιζιου τηλ.: 2813400646, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απ’ όπου μπορούν και να λαμβάνουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των σχετικών ΚΥΑ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Περιληπτική Προκήρυξη Λυκείου Γαζίου 161 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 08/08/2019

Top