Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια, δισκέτες, cd, κ.λ.π.)»

Τρίτη, 16/07/2019

Γάζι, 16/07/2019
Αρ. Πρωτ. : 14724

Ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414  Γάζι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Συμπληρωμένο το Έντυπο οικονομικής προσφοράς για την/τις ομάδες που προσφέρει
  2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς

Ο/οι ανάδοχος/οι στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης και προκειμένου αυτή να υπογραφεί, να προσκομίσει στο Δήμο εντός πέντε (5) ημερών τα σχετικά με τα σημεία 3 και 4 δικαιολογητικά ήτοι :

  1. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας (και καταστατικό από το οποίο να προκύπτουν τα ονόματα των διαχειριστών)
  4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας

H επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια αναλωσίμων αναλύονται στην Τεχνική  Έκθεση ποσού  8.998,68που συντάχθηκε από το Τμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας.

Ο Aντιδήμαρχος

Κύρκος Αθανάσιος

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Πρόσκλησης 458 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16/07/2019

Top