Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Αναλυτική έκθεση προϋπολογισμού 2019 κληροδοτήματος Εμμ. Μελισσείδη

Πέμπτη, 27/06/2019

Με την 230/20-3-2019 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, οικονομικού έτους 2019 ως κατωτέρω : 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

Ι-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α΄-ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 1: Μισθώματα αστικών ακινήτων –
α)Μισθώματα ακινήτου οδού Καλοκαιρινού αρ. 190 Περιοχής Ηρακλείου (50 τ.μ.) μηνών – 12- επί 631,90 € πλέον των αναλογούντων κρατήσεων ευρώ το μήνα = 7.582,80 € ετησίως.
β)Μισθώματα ακινήτου οδού Καλοκαιρινού αρ. 190 Περιοχής Ηρακλείου μηνών -12- επί 630,90 € πλέον των αναλογούντων κρατήσεων το μήνα = 7.570,80€ ετησίως.
γ) Μισθώματα ακινήτου οδού Πλ. Καλλεργών αρ. 3 Περιοχής Ηρακλείου μηνών -12- επί 3.678,14 € ευρώ πλέον των αναλογούντων κρατήσεων το μήνα =44.137,68€ ετησίως.

ΚΕΦ. Β΄-ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΕΦ. Γ΄- ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 2: Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων
α) Τράπεζα ΠΑΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ λογ 1120767-1(ειδικός λογ/μος) όψεως τόκοι 500€.
β) Τράπεζα ΠΑΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ τόκοι 22.000,00 (προθεσμιακός λογαριασμός) €

ΚΕΦ. Δ΄- ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΦ. Ε΄- ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 3: Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Δημοσίου , ΙΚΑ κ.λ.π.)
α)Χαρτόσημο επί μισθωμάτων 3.400,00 € (2000+700+700)
β)Κρατήσεις υπέρ τρίτων (φόροι προμηθευτών) 9.000,00
γ)Κρατήσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 2.000,00
δ)Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 2.000,00
ε)Χαρτόσημο επι της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 100,00
στ)Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 100,00

ΙΙ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α.(δις)-ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 1: Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων
1α)Μισθώματα ακινήτου οδού Καλοκαιρινού αρ. 170 Περιοχής Ηρακλείου ( και τα δύο μισθώματα) 1753,55 €. Η μισθώτρια του ακινήτου ρύθμισε οφειλές από ενοίκια έτους 2017 σε δόσεις. Το υπόλοιπο των δόσεων για το 2019 είναι 1753,55 € θα καταβληθούν εντός του τρέχοντος οικ. Έτους.
1β) Μισθώματα ακινήτου οδού Πλ. Καλλεργών αρ. 3 Περιοχής Ηρακλείου 21.229,78€.
Η μισθώτρια εταιρεία του ακινήτου ρύθμισε οφειλές από καθυστερούμενα ενοίκια σε δόσεις. Το υπόλοιπο των δόσεων είναι για το 2019 είναι 21.229,78 € θα καταβληθούν εντός του τρέχοντος οικ. Έτους.

ΚΕΦ Β. (δις): Καθυστερούμενα Έσοδα Κινητών Αξιών

ΚΕΦ.Γ. (δις): Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων

ΚΕΦ. Δ (δις): Καθυστερούμενα Έσοδα από τη Λειτουργία του Ιδρύματος

ΚΕΦ.Ε (δις): Λοιπά έκτακτα έσοδα

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 121.374,61
ΠΕΡΙΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  702.867,41
ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 824.242,02

 

ΕΞΟΔΑ

Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ. Α-Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης περιουσίας
Άρθρο7 : Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχ/σης
α)Αμοιβές Λογιστή για την τήρηση λογιστικών & φορολογικών στοιχείων Κληροδοτήματος 2.400,00€.
β) Λοιπές δαπάνες διοίκησης 1.000,00€.

ΚΕΦ. Β- Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας
Άρθρο 1: Επισκευές αστικών ακινήτων

Έξοδα Συντήρησης για την αποκατάσταση κτιρίου Λ. Καλοκαιρινού 190
Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση κτιρίου στη Λ. Καλοκαιρινού 190 35.000,00
Εκτέλεση έργου για την αποκατάσταση κτιρίου στη Λ. Καλοκαιρινού 190 140.000,00
Σύνολο 175.000,00

 

 Άρθρο 3: Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί Φόροι κ.λ.π.
α)Χαρτόσημο επί μισθωμάτων (& ΟΓΑ) -3,6% 3.400,00 Ευρώ.
β) Φορολογικές υποχρεώσεις (φόροι-ΕΝΦΙΑ) 46.000,00 Ευρώ.
γ) απόδοση κρατήσεων υπερ τρίτων 9.000,00
δ) Παρακρατημένος φόρος τόκων 4.000,00
ε)Κρατήσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 2.000,00
στ)Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 2.000,00
η)Χαρτόσημο επι της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) 100,00
θ)Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)100,00

 

ΚΕΦ Γ.- Εκτέλεσης Κοινωφελών έργων 

1 Εκτέλεση κοινωφελών έργων αναγκαιούντων στο χωριό Φόδελε 331.893,88
Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Φόδελε (συνεχιζόμενο) 433,28
Κατασκευή Τεχνικού Ομβρίων Υδάτων και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Φόδελε (συνεχιζόμενο) 84,16
Διαπλάτυνση τμήματος δημοτικής οδού στην Δ.Κ. Φόδελε (συνεχιζόμενο) 858,34
Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων εντός οικισμού Δ.Κ. Φόδελε (συνεχιζόμενο) 518,10
Εκτέλεση νέων κοινωφελών έργων αναγκαιούντων στο χωριό Φόδελε 0,00
1στ Αντικατάσταση παλαιωμένων συλλεκτών δικτύου άρδευσης στην Δ.Κ. Φόδελε (συνεχιζόμενο) 50.000,00
Τσιμεντοστρώσεις δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας  στην ΤΚ Φόδελε (συνεχιζόμενο) 40.000,00
Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Φόδελε (συνεχιζόμενο) 40.000,00
Ασφαλτόστρωση δρόμου Φόδελε προς Μονή Αγ. Παντελεήμονα (Νέο έργο) 200.000,00

 

ΚΕΦ. Δ- Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του Ιδρύματος

ΚΕΦ. Ε- Λοιπά Έξοδα
Άρθρο 1:

ΙΙ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ. Α΄ (δις)- Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης

Άρθρο 4: Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχ/σης προηγούμενων ετών
α) Φορολογικές υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ& ΦΟΡΟΙ για δόσεις που αφορούν ΠΟΕ) 3.000,00 €.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 587.223.09,00
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 237.018.93
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 824.242.02

 

Σχετική η με αριθμό 1/2019 απόφαση (ΑΔΑ: 78ΜΑΩΛΣ-ΛΞΔ) απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης (Οικονομική Επιτροπή)

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Κύρκος Αθανάσιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Πίνακας προϋπολογισμού 627 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 13/08/2019

Top