Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Συνοπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Σκυροδέματος C12/15 Τ.Κ. Μαράθου»

Τετάρτη, 24/04/2019

ΓΑΖΙ  23/04/2019
Αρ.Πρωτοκόλλου: 8617
ΑΔΑ: ΩΛΗΓΩΛΣ-1ΦΡ

  1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C12/15 Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΟΥ με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Προμήθειας είναι 49.950,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)
  3. Διατιθέμενη πίστωση 2019: 62.000,00 ΕΥΡΩ
  4. Η Δημοπρασία θα γίνει την 09 Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία που εδρεύει ο Δήμος Μαλεβιζίου από αρμόδια Επιτροπή.
  5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
  6. Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της “” και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.
  7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

                       Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ή στο Δήμο Μαλεβιζίου

Ο Αντιδήμαρχος

     Αριστομένης Σαλούστρος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διαγωνισμού 4 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24/04/2019

Top