Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Συνοπτικού Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανοικτού στεγάστρου κερκίδων γηπεδικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κρουσώνα»

Δευτέρα, 08/10/2018

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018
Αρ. πρωτ.: 15913
ΑΔΑ: 9ΩΜΔΩΛΣ-5ΜΣ
ΑΔΑΜ: 18PROC003796298

1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) διαγωνισμό για την προμήθεια Προμήθεια ανοικτού στεγάστρου κερκίδων γηπεδικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κρουσώνα

με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .
2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Προμήθειας είναι 74.350,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ) και προέρχεται από Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)
3. Διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2018: 60.000,00 ΕΥΡΩ και για το 2019 ποσό 14.350,00 €
4. Η Δημοπρασία θα γίνει την 19η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (λήξη προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που εδρεύει ο Δήμος Μαλεβιζίου από αρμόδια Επιτροπή.
5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
6. Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.190,00 € . Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της “” και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.
7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου στον δικτυακό τόπο: www.malevizi.gr.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας


Σαλούστρος Αριστομένης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (3,71 MB)
Τεύχη Διακήρυξης

Αρχείο zip (30,3 MB)
Σχέδια-Στατική μελέτη στεγάστρου

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30/11/-0001

Top