Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜ»

Τρίτη, 05/12/2017

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. : 4327/ 05-12-17

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ», με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιάγραφες της υπ’ αριθ. 43/2017 μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 4.463,80 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον κωδικό Κ.Α.60-02 του προϋπολογισμού του έτους 2017.
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν.4412/2016 (άρθρο 328).
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ’ αριθ. 43/2017 μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να σφραγίσουν το Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Η μελέτη με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» παραλαμβάνεται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (2.445 KB)
Τεύχη Πρόσκλησης

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/02/2019

Top