Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ρύθμιση οφειλών με απαλλαγή προσαυξήσεων και έως 100 δόσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου και τη ΔΕΥΑΜ

Πέμπτη, 07/09/2017

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεχίζεται η διαδικασία ένταξης οφειλετών του Δήμου Μαλεβιζίου και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. στην ειδική ρύθμιση για χρέη που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Στη ρύθμιση προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Για την υπαγωγή στην ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την κατάθεση αίτησης στον Δήμο Μαλεβιζίου ή την Δ.Ε.Υ.Α.Μ., έως και τις 30 Νοεμβρίου 2017, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καλούν στο 2813400617, -618, -644, -637 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr για οφειλές προς τον Δήμο και στο 2810824625 για οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/02/2019

Top